جالب است بدانید که همانطور که انسانها خانواده دارند و ظاهر و رفتارشان مشابه سایر اعضاء خانواده است گیاهان نیز هر یک از خانوادهای هستند وخصوصیاتشان مشابه سایر گیاهان آن خانواده است. تیره کاسنی یکی از این خانوادههای گیاهی است که در آن تعداد زیادی گیاه زینتی وجود دارد. در واقع اگر بخواهیم مانند انسانها برای گیاهان نام فامیلی انتخاب کنیم گیاهان این خانواده را باید با نام فامیل کاسنی بشناسیم.
آستر یا ستارهای، ابری، مینا چمنی، همیشه بهار، جعفری،گل کاغذی، گل آهار، کوکب، گل گندم، سنسیو، سینرر، ژربرا، آفتابگردان، کوکب کوهی، رعنا زیبا و داوودی نام کوچک گیاهان خانواده کاسنی است. مهمترین عضو اینخانواده از نظر گلهای گلخانهای داوودی است. بهجزء این گیاه، سایر اعضاء غالباً گیاهان باغی بوده و بهعنوان گلهای یکساله و دایمی در باغ کشت و کار میشوند که در ذیل به شرح برخی از این گیاهان میپردازیم:
● آهار
Zinnia spp
آهار یکی از اعضای خانواده Compositae (کاسنی) میباشد. این گیاه یکساله با برگهای نسبتاً پهن و دراز تا حدودی متقابل و بدون دمبرگ با رنگ کمی خاکستری است. رنگ گلها متنوع میباشد، گلهای آن به صورت پرپر یا کم پر از اواخر بهار تا اواخر تابسان در حاشیه باغچه دیده میشود و به زمینهای مرطوب و آفتابگیر علاقمند است. دماهای بالا را تحمل میکند و در این شرایط بهخوبی گل میدهد. از طریق بذر تکثیر میشود از آبپاشی روی شاخ و برگ آن باید خودداری شود.
● ابری
Ageratum
ابری یکی دیگر از اعضای این خانواده است. یک گیاه چند ساله ولی در فضای سبز و بهصورت یک ساله استفاده میشود. ارتفاع بوته کم و گسترش بوته بیشتر از ارتفاع بوته میباشد. دارای تک گلهای کوچک به رنگهای آبی روشن، آبی خاکستری و صورتی است. گلها به تعداد زیاد روی بوته قرار میگیرند و شاخ و برگ گیاه را میپوشانند و گلهای آن دوام زیادی دارند، این گیاه از اوایل فصل تابستان تا اواخر آبان گل میدهد. خاک سبک و محلهای آفتابی و گرم را میپسندد و برای افزایش گلدهی چیدن گلهای پژمرده آن الزامی است. تکثیر این گیاه از طریق کاشت بذر میباشد.
● رعنا زیبا (گل شاد)
Gaillardia
عضو دیگر این خانواده رعنا زیبا است. این گیاه دارای ارقام یکساله و چند ساله میباشد. برگها دارای کرک و دندانه است. در انواع پر پر گلها بهصورت توپی شکل میباشد که منظره زیبائی را به باغچه میدهد. زمان گلدهی نسبتاً طولانی از اوایل تابستان تا اواسط پائیز ادامه دارد. به خشکی و گرمای تابستان مقاوم است و به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد. تکثیر این گیاه از طریق بذر میباشد و ارقام چند ساله بهوسیله تقسیم بوته افزایش مییابند.
● شاه اشرفی (ستاره)
Cosmos
شاه اشرفی عضو دیگر خانواده است. دارای ارقام یک ساله و چند ساله است گیاهی دیر گل با دمگل طویل و گلهای درخشان و در رنگهای متنوع است و دارای برگهای شویدی میباشد حساس به سرماست و به خاک با زهکش خوب و آفتاب کامل نیاز دارد. تکثیر آن از طریق بذر که در بهار کاشته میشود انجام میشود.
● داوودی
Dendranthema grandiflorum
داوودی عضو دیگر این خانواده است و یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا میباشد. داوودی دارای ارقام یک ساله علفی، چند ساله و درختچههای کوچک و بوتهای است. گلها به رنگهای مختلف دیده میشود. گلهای داودی بهصورت خوشهای یا تکی میباشد و برخلاف گلهای دیگر داوودی در روزهای کوتاه پائیز و زمستان گل میدهد، نیاز به نور زیاد دارد. خاک مناسب آن مخلوطی از خاک لوم و شن (سبک) میباشد. برای مبارزه با بیماریهای قارچی ضد عفونی خاک توصیه میشود. در صورت کمبود کود گلدهی به شدت کاهش مییابد، آبیاری داوودی هر دو هفته یکبار در تمام طول سال باید انجام شود. اسپری آب روی گلها باعث افزایش طول عمر آن میشود. تکثیر این گیاه از طریق بذر، قلمه و تقسیم بوته میباشد.
● گل کاغذی یک ساله (گل جاوید)
Helichrjsum bractatum
این گیاه نیز از خانواده Asteraceae میباشد. گلها به رنگهای صورتی، زرد و قرمز دیده میشود که بعد از خشک شدن حالت طبیعی خود را حفظ میکند و یکی از بهترین گلهای خشک برای کارهای تزئینی محسوب میشود. برای خشک کردن این گل کافیست آن را در محلی خنک و تاریک وارونه آویزان کنیم تا خشک شود. دوره گلدهی نسبتاً طولانی و از بهار تا مهر ماه میباشد. به خاک قوی و با زهکش خوب و سبک نیازمند است. تکثیر آن از طریق بذر در اواخر زمستان و اوایل بهار انجام میشود.

گردآوری: زیبا غلامحسینپور، مرضیه طلوعی، فرناز تهذیبی حق کارشناسان رشته باغبانی دانشگاه آزاد ساوه
فصلنامه جهان گل