كشف راز اسرار زمين شناسي با شناسايي يك ذره زير اتمي
يك گروه بين‌المللي از دانشمند‌ان، ذره‌اي زير اتمي را شناسايي كرده‌اند كه به كشف اسرار زمين شناسي منجر خواهد شد. به گزارش ايسنا، دانشمند‌ان مي‌گويند:‌ اين ذره زير اتمي موسوم به «ژئونوترينوس» در اعماق داخلي زمين كشف شده است. اين يافته مي‌تواند تشريح كند كه چطور واكنش‌هايي كه در هسته زمين رخ مي‌دهند، بر روي پديده‌ها و رويدادهاي سطحي اين سياره تاثير مي‌گذارد. اين كشف ادامه مطالعات گروهي از محققان ژاپني بر روي «ژئونوترينوس» است كه در سال 2005 انجام گرفت. به گزارش ساينس ديلي، فرانك كالاپرايس، استاد فيزيك دانشگاه پرينستون و از نويسندگان اين تحقيق خاطرنشان كرد: اين يافته بسيار مهم است و نشان مي‌دهد كه ژئونوترنيوس شناسايي شده و به عنوان ابزاري جديد براي مطالعه روي اعماق زمين به اثبات رسيده است. به گفته محققان، «نوترينوس»، ذره‌اي خنثي، ساكن و بنيادي است كه از خورشيد و تشعشعات كيهاني متصاعد شده و وارد اتمسفر زمين مي‌شوند. ژئونوترينوس‌ها در واقع ضد نوترينوس‌ها هستند كه از تخريب عناصر راديواكتيو اورانيوم، توريوم و پتاسيم در پوسته و جبه زمين منشاء مي‌گيرند.