امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی
#1
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﻳﺦ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺑﺎره ی ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎورﻫﺎﻳﯽ درﺑﺎره ی ﻧﻴﺎزﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪی ﺟﺎری داﻧﺶ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺄﮐﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻳﺴﻴﭙﻠﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ی داﻧﺶ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎص اﺳﺖ. »ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻳﮑﯽ داﻧﺴﺖ. ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد. اوﻟﯽ ﺑﻪ دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ«.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﻣﺎدهﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی و ﻋﻘﻼﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺮوی ﺻﺮف از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻮل رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن اﺻﻼً داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و روﻳﺪادﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ آﻣﻮزش اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺳﺖ؛ درواﻗﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، nakhai ، A.Khani
#2
ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی

ارزشیابی مستمر
—شامل 20نمره به شرح ذیل می باشد:

——فعالیت های کلاسی وتکمیل کاربرگ ها(12نمره)
—قضاوت ها ومشاهدات رفتاری شامل:خودسنجی ها,قضاوتهای همکلاسان وچک لیستهای معلم(4نمره)—
پرسش و پاسخ شامل آزمونهای کتبی و شفاهی میان ترم(4 نمره)


نکته:
—می توان برای سهولت کار نمره مستمر را با واحد 100نمره سنجید که در این صورت :

—60نمره به 12 درس هرنیم سال( یعنی برای هر درس 5نمره) تعلق می گیرد .این 5نمره را می توان بین تعدادفعالیت ها ی هردرس و کاربرگ های مربوطه تقسیم کرد (مثلا برای 2فعالیت و1 کاربرگ می توان 1/5,1/5 و2نمره در نظر گرفت)
—20نمره برای مشاهدات و قضاوتها
—20نمره برای آزمون های میان ترم


ارزشیابی پایانی

—شامل 20نمره می باشد
—اعتبار آزمون هنگامی است که علاوه برحیطه ی دانش ؛مهارت ها و نگرش های فرد هم در آن سنجیده شود.
—آزمون پایانی بیشتر بر پایه سوالات کاربردی,عملکردی و واگرا طراحی شوند.—می توان به جای دادن تعدادکمی سوال که فقط بر حیطه دانش تاکید دارند ,آزمون را به شکل دفترچه ای از سوالات شامل انواع سوالات جندگزینه ای,صحیح وغلط ,کامل کردنی ,جورکردنی,کوتاه پاسخ؛انشایی و...طراحی کرد که درآن؛ سوالات فراشناختی و واگرا که دیدگاه درست فراگیر ونوع قضاوت وی را می سنجند وهم چنین سوالات عملکردی و...وجود دارند.

[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، A.Khani
#3
دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان- ویرایش نهایی
[تصویر: C34-5.jpg]
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، nakhai ، A.Khani
#4
پرهیز از قضاوت عجولانه (یک مهارت برای زندگی)

یکی از اهداف مهم درس مطالعات اجتماعی آموزش آداب و مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی است.

برای این منظور در ادامه مطلب داستانی زیبا را نقل می کنم که به ما می آموزد چگونه از قضاوت نابجا درباره ی دیگران بپرهیزیم.

به قول یک ضرب المثل معروف: قبل از آن که درباره راه رفتن کسی اظهار نظر کنی چند دقیقه با کفش های او راه برو!
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، A.Khani
#5
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ ــ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻼس درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎعی

ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ، درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﻫﺪف ﻏﺎﻳﯽ آن، ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ارزﺷﯽ ــ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن، روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﯽ اﻋﻢ از اوﻟﻴﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺪرﺳﻪ وﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ، اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد.

ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎم ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ داﻧﺶ واﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﻣﻬﺎرت در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ و اداره ی ﮐﻼس و ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﮑﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎده ی درﺳﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻳﮏ ﺳﻮ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﮐﻼس درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، A.Khani
#6
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ ــ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﮐﻼس درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻫﻴﺖ درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ درس، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ. داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻧﻮاع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﺳﺖ اول، دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی اﻃﺮافﻣﺪرﺳﻪ؛ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ از درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﻣﺤﻞّ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻮن ﭘﺎرک ﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮاﻫﺎ، ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎک و ﻏﺬا و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ، واﻗﻌﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ.
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، A.Khani
#7
ﺿﺮورت واﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(موارد مطروحه در کلاس های ضمن خدمت)

اﻟﻒ) ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﻨﺪ و از آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ، از ﻳﮏ ﻧﻈﺮ اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ.

»ﺷﻬﺮوﻧﺪ« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ دارد و ﻫﻤﻪ ی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻳﮏ ﮐﺸﻮرــ اﻋﻢ از ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ ــ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻣﻠﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻔﯽ ﻧﻴﺰ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ، ﻫﻤﻪ ی ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺪ.

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮاردی ﭼﻮن آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی، آزادی ﺑﻴﺎن و ﻣﺬﻫﺐ، ّﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ، ّﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب، ﻣﺤﻞّ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ّﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﺰب، ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاردی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، اﻣﻨﻴﺖ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و … ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﻘﻮق در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف و رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M ، A.Khani
#8
معرفی برخی رویکردها و روشهای نو وموثر در آموزش مطالعات اجتماعی-4-

مطالعه میدانی و بازدید علمی

بازدیدعلمی که مقدمه ای برای مطالعات میدانی است درواقع نوعی آموزش در محیط خارج از کلاس است که طی آن دانش آموزان با راهنمایی معلم برای نیل به اهداف برنامه درسی ,فعالیت هایی را انجام می دهند.


[تصویر: 495963_tN64gMoz.JPG]


همان طور که می دانیم محیط های واقعی بهترین های مکان های آموزش موضوعات درس مطالعات اجتماعی اند به همین علت روش بازدیدعلمی و مطالعه ی میدانی یکی از موثرترین و ارزشمندترین روشهای تدریس مطالعات اجتماعی است که علاوه برعینیت بخشیدن به آموزش فرصت مناسب برای ارضای کنجکاوی و یافتن پاسخ سوالات فراهم می کند. در آموزش جغرافیا همه باور دارند که زمین بهترین آزمایشگاه است و مشاهده ی پدیده های جغرافیایی و روابط عناصر واجزای محیط به یادگیری غنا می بخشد و آن را پایدارمی سازد.در آموزش تاریخ بازدید از موزه ها که گنجینه ی مدارک وشواهد تاریخ به شمار می آید و هم چنین آثار وابنیه ی تاریخی نقش مشاهده مستقیم (دست اول) را در آموزش ایفا می کند. در آموزشهای شهروندی نیز مشاهده ی پدیده های اجتماعی از نزدیک یا بازدید از موسسات ونهادهای اجتماعی میل به فراگیری را افزایش می دهد وفضای مناسب یاددهی _یادگیری فعال و پویا را فراهم می آورد.
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط A.Khani
#9
معرفی برخی رویکردها و روشهای نو وموثر در آموزش مطالعات اجتماعی-3-

پژوهشگری یا کاوشگری و حل مسئله

کاوشگری یا روش اکتشافی یک روش آموزشی یادگیرنده محور است که طی آن دانش آموز با هدایت معلم به جست وجو وکاوش برای پاسخ دادن به سوالات و مجهولات می پردازد.

معلم در این روش از ارائه ی پاسخ به دانش آموزان خودداری کرده و آن ها را بر می انگیزاند تا خود به جست و جو تحقیق دست بزنند.

اصول یادگیری مبتنی بر کاوشگری

—یادگیری مبتنی بر کاوشگری بر تفکرات سازنده گرایی در آموزش و تولید دانش تاکید دارد.
——یادگیری بهتر در موقعیت های گروهی ایجاد می شود, از این رو بر مشارکت گروهی تاکید می شود
——معلم به انتقال دانش سازمان یافته نمی پردازد بلکه کمک می کند تا دانش آموزان خودشان یاد بگیرند
—رویکردهای موضوع محور که کانون توجه آنها بر موضوعات محیطی اجتمای و فرهنگی است بهترین بستر برای استفاده از روش کاوشگری را فراهم می آورند.
—کاوشگری الزاما از یک مدل تبعیت نمی کند و طیف وسیعی از مدل ها را در برمی گیرد.
—در همه کاوشگری ها کم وبیش با مراحل شناسایی موضوع؛ طرح سوال ؛گرد آوری منابع ومدارک واطلاعات,تجزیه و تحلیل و جمع بندی ونتیجه گیری سروکار داریم.
—یادگیری معمولا با سوالات کلیدی: چه؟ چرا؟ چگونه؟ چه باید کرد؟ و... آغاز می شود.
[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M
#10
معرفی برخی رویکردها و روشهای نو وموثر در آموزش مطالعات اجتماعی-2-

رویکرد مبتنی بر رویدادهای جاری
—در واقع هر آنچه در جامعه محلی, استان, کشور و جهان رخ می دهد در ردیف رویدادهای جاری قرار می گیرند.اخبار و—رویدادهای جاری ممکن است طبیعی,علمی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و نظایر آن باشند.هرروز که می گذردمعلمان بیشتر به نقش ها و اهمیت های به کارگیری اخبار-بریده روزنامه- در طراحی های آموزش خود واقف می شوندواز آن در ارائه درس یابه عنوان عامل انگیزش در کلاس درس بهره می جویند.

فوایدی که از این طریق نصیب دانش آموزان می شود عبارتنداز:

مهارتهای سواد خواندن؛افزایش دایره ی لغات؛درک مطلب

آگاه شدن از مسائل و اخبار جاری

علاقه مندی به مطالعه و خواندن روزنامه

مهارت یافتن تدریجی در شناخت سبک های مختلف اطلاع رسانی وروشهای رسانه ای

ایجاد فرصت برای بخث های گروهی و مبادله ی افکار ودیدگاهها

پرورش مهارت های تفکر انتقادی, گوش کردن؛ حل مساله و...

[تصویر: 09600089524826193023.png]

[تصویر: 34980309451700345562.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط lady.M


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان