امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مقالات مجله اندیشه های نوین تربیتی از سال1384 تا 1391
#1
دين و ارزش ها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نو كانتي

ماهروزاده طيبه*

* دانشگاه الزهراكانت عقل را به عقل نظري و عقل عملي تقسيم كرده است. او در عقل عملي، به تاسيس نظامي اخلاقي همت گمارد كه بنيان آن بر قضاياي اخلاقي پيشيني استوار بود. كانت با تقسيم عقل به نظري و عملي حيطه ي دانش را از ارزش جدا ساخت.
اديان الهي و برخي از فلاسفه ي اخلاق، دين را مقدم بر اخلاق دانسته و اخلاق را بر پايه ي ديانت استوار ساخته اند؛ در حالي كه كانت تلاش نمود تا دين را بر پايه ي اخلاق استوار سازد و بنياد دين را از الهيات به اخلاق، و از عقايد به رفتار تغيير دهد. با ارائه ي نظريات كانت، دين از حوزه ي استدلال بيرون رفت و صرفا از سنخ اخلاق به شمار آمد. بدين سان، زمينه ي لازم براي جدائي ديانت از علم و نيز جدائي دين از شئون مختلف اجتماعي فراهم شد.
در ميان فيلسوفان نوكانتي، ويندل باند ارزش ها را اساسي ترين مسئله در فلسفه مي دانست. واي هين گر معتقد است آن چه براي ما ارزش مند است، در عالم واقع بي اهميت است. هوف دينگ درباره ي واقعيت نهائي ترديد دارد، اما آدمي را به تحقق بخشيدن ارزش ها مي خواند. كوهن و ديگر فيلسوفان مكتب ماربورگ به نظريه ي حلولي كه بر اساس آن دين و اخلاق يكي شناخته مي شود، باور دارند. چنين ديانتي، قاعدتا، يا بدون خدا است و يا خدائي دارد كه بيش از يك مفهوم نمي تواند باشد؛ يعني دين تهي از باورهاي متعالي.

كليد واژه: عقل عملي، پيشيني (مقدم بر تجربه)، آزادي اراده، تكليف، امر مطلق (تنجيزي)
متن کامل مقاله را در لینک زیر دریافت کنید .
برای دانلود لطفا کلیک کنید.

منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط Princess ، MASTER ، Gh.Piroznia ، d.ravan
#2
عنوان مقاله : كثرت گرايي فرهنگي، هويت و تعليم و تربيت (تبيين و ارزيابي)

سجادي سيدمهدي*

* گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرستعليم و تربيت، يكي از نهادهاي اجتماعي است كه با تحولات اجتماعي، علمي، سياسي و فرهنگي در ارتباط است. به عبارت ديگر، چند و چون كاركرد نظام هاي تربيتي هر جامعه يي، به چند و چون و كاركرد تحولات پيراموني بسته گي دارد. امروزه، تعليم و تربيت، با مجموعه ئي از تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهاني رو به روست كه به گونه ئي گريز ناپذير بايد خود را با آن تحولات هم آهنگ نمايد. با توجه به بروز تحولاتي در گستره ي ارتباطات و اطلاعات، و در نتيجه، پيدايش نظريه هايي چون پست مدرنيسم، فمنيسم، كثرت گرايي، جهاني شدن و ... طبيعي است كه نظام هاي تربيتي بايد موضع و جايگاه خود را در برابر تحولات و نظريه هاي ياد شده روشن كنند. يكي از نظريه هاي مهم در گستره ي تعليم و تربيت، نظريه ي كثرت گرايي فرهنگي است كه البته پي آمدهايي براي مسئله ي هويت داشته است. ما در اين مقاله، با بررسي كثرت گرايي فرهنگي و پي آمدهاي آن براي هويت دانش آموزان، به تبيين نقش تعليم و تربيت در اين ارتباط مي پردازيم.

كليد واژه: كثرت گرايي فرهنگي، هويت، جهاني شدن، تعليم و تربيت كثرت گرا، پست مدرنيسم

برای دانلود کلیک کنید.


منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط Princess ، MASTER ، Gh.Piroznia
#3
عنوان مقاله : بررسي تاثير روش تصحيح نارسا خواني ديويس در افزايش سطح مهارت هاي خواندن

فيضي پور هايده,اخوان تفتي مهناز*

* دانشگاه الزهرا
اين تحقيق براي بررسي تاثير روش ديويس، بر سطح مهارت هاي خواندن دانش آموزان نارسا خوان انجام شده است. به اين منظور، چهار دانش آموز پايه چهارم (11 ساله) كه داراي مشكل نارسا خواني بودند، از مركز آموزش مشكلات ويژه ي يادگيري شهرستان اروميه انتخاب شدند. اين چهار آزمودني، بر حسب جنسيت، دو دختر و دو پسر بودند كه از نظر سن، بهره ي هوشي، سطح نارسا خواني، سطح سواد والدين و وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده با يك ديگر هم خواني داشتند. پس از اجراي پيش آزمون خواندن، از بين آزمودني ها، يك دختر و يك پسر به طور تصادفي به عنوان گروه آزمايش انتخاب و به مدت سه ماه به روش ديويس (مشاوره ي موقعيت يابي و تسلط يابي بر نماد) آموزش داده شدند. گروه گواه نيز آموزش با شيوه هاي رايج را ادامه دادند. پس از سه ماه از آزمودني هاي هر دو گروه، پس آزمون خواندن به عمل آمد. نتايج آزمون ها نشان داد كه روش ديويس در افزايش مهارت هاي خواندن و پيش رفت تحصيلي آزمودني هاي گروه آزمايش تأثير مثبت دارد.

كليد واژه
: ناتواني هاي ويژه ي يادگيري، نارسا خواني، روش آموزشي و ترميمي ديويس

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.


منبع http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#4
مقايسه ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار

يزدي سيده منوره,حسينيان سيمين
هدف اين پژوهش، مقايسه ي ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده ي دانشگاهي، پيش از ورود به بازار كار، و بررسي اين ارزش ها در رشته هاي مختلف تحصيلي بود. فرضيات تحقيق چنين است: ارزش هاي شغلي زنان، با ارزش هاي شغلي مردان متفاوت است؛ و ارزش هاي شغلي در رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهي متفاوت است.
جامعه ي آماري پژوهش، همه ي دانش جويان دانشگاه هاي شهر تهران در سال تحصيلي 82-83 بود كه از بين آنان 500 دانش جوي سال آخر در رشته هاي مختلف تحصيلي، به روش تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش در اين بررسي، پرسش نامه ي ارزش هاي شغلي بود كه بر اساس نظريه ي ارزش هاي شغلي سوپر با هفت مقياس ارزشي تدوين شده بود: پيش رفت، استقلال، نوع دوستي، منزلت اجتماعي، بازخورد اقتصادي، امنيت و خلاقيت.
در تجزيه و تحليل داده ها و تأثيرات تعاملي متغيرهاي رشته هاي تحصيلي و هم چنين جنس با مقياس هاي ارزش هاي شغلي، آزمون F و T انجام شد. يافته ها نشان داد كه در زنان دانش جو، ميزان ارزش هاي پيش رفت، نوع دوستي، امنيت، و خلاقيت به گونه يي معنادار با دانش جويان مرد متفاوت بود. ميزان ارزش هاي شغلي، به استثناي ارزش پيش رفت و بازخورد اقتصادي، در بين رشته هاي مختلف تحصيلي متفاوت بود.

كليد واژه: ارزش هاي شغلي، دانش جو، بازار كار، ارزش هاي شغلي


برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.
منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#5
تاثير كم تواني ذهني كودكان بر رضامندي زناشويي والدين

بني جمالي شكوه السادات*,محمدزاده سيما

* دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه الزهراپژوهشِ پيشِ رو به بررسي مقايسه ئي رضامندي زناشويي در والدينِ كودكانِ كم توانِ ذهني و عادي پرداخته و هدف از آن، يافتن پاسخي براي اين پرسش ها بوده است كه آيا بين والدين كودكان كم توان ذهني و عادي، از لحاظ ميزان رضايت زناشويي تفاوت وجود دارد يا خير؟ آيا بين ميزان رضامندي زناشويي در والدين كودكان كم توان ذهني، برحسب سطوح مختلف كم تواني ذهني، و رضامندي والدين كودكان عادي تفاوت وجود دارد؟ و آيا بين ميزان رضامندي زناشويي والدين كودكان كم توان ذهني و عادي، برحسب وضعيت اقتصادي و سطوح سواد (تحصيلات) آن ها تفاوت وجود دارد؟
آزمودني هاي اين پژوهش 110 نفر از والدين كودكان كم توان ذهني و 26 نفر از والدين كودكان عادي مقيم شهر تهران بودند كه در سال 1382 تحت پوشش مدارس استثنايي، مراكز بهزيستي و مدارس عادي قرار داشتنند كه به شيوه ي طبقه ئي تصادفي انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر، پرسش نامه ي رضايت زناشويي آنريچ (Enrich) به كار رفت كه اعتبار و پايايي آن با فرم همانند خارجي مطابقت دارد. يافته هاي آماري نشان گر آن بود كه بين والدين كودكان كم توان ذهني و عادي، از نظر ميزان رضامندي زناشويي تفاوت معنادار وجود داشت. هم چنين ميزان رضامندي زناشويي والدين كودكان كم توان ذهني، بر حسب سطوح كم تواني ذهني، با رضامندي والدين كودكان عادي تفاوت معنادار نشان داد؛ و سرانجام، بين رضامندي زناشويي والدين كودكان كم توان ذهني و عادي بر حسب سطح سواد (تحصيلات) آن ها تفاوت معنادار وجود داشت.

كليد واژه
: كم تواني ذهني كودكان، رضامندي زناشويي


منبع : http://www.sid.ir

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#6
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي حل تعارض بر كاهش تعارض هاي زناشويي زنان

حسينيان سيمين*,شفيعي نيا اعظم

* دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه الزهرادر اين پژوهش اثر آموزش مهارت هاي حل تعارض بر کاهش تعارض هاي زناشويي زنان بررسي شده است. نمونه پژوهش، 35 نفر از بانوان مراجعه کننده به فرهنگ سراي همت اصفهان بودند که به روش نمونه گيري در دست رس گزيده و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه دسته بندي شدند. براي گردآوري داده ها، گفت و گو و پرسش نامه تعارض هاي زناشويي به کار رفت. فرضيه اصلي پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي حل تعارض بر کاهش تعارض هاي زناشويي زنان بود که ميانگين هاي مستقل با روش آماري t تحليل و بررسي شد.
بر پايه نتايج پژوهش، ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه تفاوت معناداري با هم داشت. هم چنين داده هاي کيفي به دست آمده از گفت و گو، سودمند بودن آموزش مهارت هاي حل تعارض را در کاهش تعارض هاي زناشويي زنان نشان داد.

كليد واژه: تعارض زناشويي، آموزش مهارت هاي حل تعارض


برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، d.ravan ، Gh.Piroznia
#7
بررسي پايايي و روايي مقياس ادراك كودك از والدين در ايران

رضويه اصغر*,خوش بخت فريبا

* دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه شيرازيکي از عواملي که بر انگيزش کودکان تاثير مي گذارد، شيوه سوگيري انگيزشي والدين در برابر آن ها است. نظريه پردازاني که نظريه خود مختاري را در حوزه انگيزش مطرح کرده اند، ابزارهاي فراواني ساخته اند تا بتوانند جنبه هاي انگيزش را در افراد و موقعيت هاي گوناگون بررسي کنند. از اين ميان، مي توان مقياس ادراک از والدين، نمونه کودکان را نام برد که ادراک کودکان را از «سوگيري پدر و مادر» ارزيابي مي کند.
در اين پژوهش روايي و پايايي مقياس ادراک کودکان از والدين براي کاربرد در ايران بررسي شد. براي اين کار، نخست گويه هاي اين مقياس به فارسي برگردانده شد. سپس مقياس روي 452 دانش آموز دختر پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي شهر شيراز اجرا گرديد 220) نفر پايه چهارم و 232 نفر پايه پنجم(. پس از گردآوري داده ها، با بررسي مقياس به شيوه تحليل مولفه هاي اصلي، شش عامل اصلي براي آن به دست آمد. براي بررسي روايي هم گرايي مقياس، پرسش نامه محيط خانواده گي به کار گرفته شد. ضرايب باز آزمايي و ضرايب آلفاي کرون باخ پايا بودن اين مقياس را نشان داد.
روي هم رفته، اين بررسي نشان داد که مقياس سازگار شده براي کاربرد در ايران، روايي و پايايي خوبي دارد.

كليد واژه: مقياس ادراك از والدين، نمونه كودكان، نظريه خود مختاري، انگيزش

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.

منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، d.ravan ، Gh.Piroznia
#8
رابطه خويشتن شناسي مديران مدارس با ترفندهاي آنان در مديريت تعارض

كرامتي محمدرضا*,روشن مريم

* دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهراندامنه تعارض در سازمان هاي امروز، به ويژه در مدارس، ضرورت بهره گيري از ترفندهاي موثر مديريت تعارض را افزايش داده است. نکته اساسي اين است که شناخت مديران از خود تا چه اندازه در کاربرد آنان از اين ترفندها موثر است. در اين پژوهش، رابطه خويشتن شناسي مديران با ترفندهاي آنان در مديريت تعارض بررسي شده است. جامعه آماري، همه مديران مدارس ابتدايي شهر بجنورد بود 132) نفر( که از اين ميان 63 نفر به روش نمونه گيري تصادفي نظام مند گزيده شدند. براي بررسي خويشتن شناسي مديران، پرسش نامه راجرز و براي سنجش ترفندهاي مديريت تعارض، پرسش نامه استاندارد شده ي پوت نام و ويل سون به کار گرفته شد. يافته ها نشان داد که خويشتن شناسي مديران رابطه اي معناداري با ترفند راه حل گرايي دارد؛ در حالي که رابطه آن با ترفند عدم مقابله و هم چنين ترفند کنترل معنادار نيست.

كليد واژه
: خويشتن شناسي، ترفندهاي مديريت تعارض، مهارت هاي مديريتي


برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.

منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، d.ravan ، Gh.Piroznia
#9
بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه نگره يادگيري اجتماعي و شغل گزيني كرام بولتز بر تغيير نگرش كارآفرينانه در دانش جويان دانشگاه اصفهان

مصحف هايده*,عابدي محمدرضا,بهرامي فاطمه
يکي از فرضيه هاي بنيادين که پذيرش همه گاني يافته اين است که نگرش افراد به کارآفريني مي تواند سطح فعاليت آن ها را در اين زمينه تحت تاثير قرار دهد. نگرش بهترين پيش بيني کننده گرايش هاي کارآفرينانه است. نگرش آموختني است و بر پايه آموزش هاي خانوادگي، محيط اجتماعي، و کار پديد مي آيد؛ بنابراين، مي توان با آموزش و مداخله آن را دگرگون ساخت.
در اين پژوهش، اثر بخشي مشاوره شغلي گروهي به شيوه نگره يادگيري اجتماعي و شغل گزيني کرام بولتز بر تغيير نگرش کارآفرينانه دانش جويان دانشگاه اصفهان بررسي شده است. براي اين بررسي، 30 دانش جوي مراجعه کننده به مرکز کارآفريني دانشگاه اصفهان به شيوه تصادفي گزيده و سپس با گمارش تصادفي در دو گروه 15 نفري آزمايش و گواه جاي گزين شدند. هر يک از گروه ها پيش از مداخلات با آزمون نگرش کارآفرينانه (EAO) بررسي شدند. سپس گروه آزمايش در نشست هاي مشاوره شغلي گروهي به شيوه کرام بولتز 8) نشست مشاوره و 1 نشست پي گيري( شرکت کردند.
داده ها با آمار توصيفي، آزمون کوواريانس، و تحليل مانووا بررسي شد. يافته ها نشان داد که مشاوره شغلي گروهي به شيوه نگره کرام بولتز بر تغيير نگرش کارآفرينانه در مرحله پس آزمون موثر نبوده (P=0.1)، ولي در مرحله پي گيري تاثير داشته است (P=0.01). هم چنين اين مداخلات در برخي از زمينه هاي نگرش کارآفرينانه هم به ويژه تاثير گذاشته است.

كليد واژه
: نگرش، كارآفريني، نگرش كارآفرينانه، مشاوره شغليبرای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#10
بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان تهران

ميرزامحمدي محمدحسن*

* گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه شاهددر اين پژوهش، نيازهاي آموزشي کارکنان رسته هاي اداري - مالي و فني - مهندسي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي استان تهران در دو بعد دانش و مهارت بررسي، سنجش، و رتبه بندي شده است. شمار کل کارکنان 310 نفر 208) نفر مرد و 75 نفر زن( بوده است که همه گي آنان در پژوهش گنجانده شده اند. براي گردآوري داده هاي پژوهش، پرسش نامه ساخته شده پژوهش گر به کار گرفته شد. يافته ها نشان داد که نيازهاي آموزشي کارکنان در بعد دانش در رسته اداري - مالي عمدتا چنين بود: آشنايي با فن آوري اطلاعات و کاربرد آن؛ شناسايي و رتبه بندي نيازهاي کارکنان؛ و مطالعه آيين نامه ها. اين نيازها در رسته فني - مهندسي نيز مطالعه آيين نامه ها، و مطالعه روش هاي آموزشي و پژوهشي، به ويژه در ارتباط با فن آوري بود. نيازهاي آموزشي کارکنان در بعد مهارت در رسته اداري - مالي چنين بود: شرکت در همايش هاي آموزشي و پژوهشي؛ پيش بيني درآمد و هزينه، و ارايه راه کارهاي کاربردي براي فراهم آوري منابع مالي؛ و برنامه ريزي آموزش کارکنان. اين نيازها در رسته فني - مهندسي نيز چنين بود: تشکيل گروه هاي تخصصي آموزشي؛ گردآوري و فراهم سازي آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي؛ و بررسي وضعيت کاري کارآموزان. هم چنين، کارکنان نيازهاي آموزشي خود را در زمينه هاي رايانه، زبان تخصصي، ICT، IT، دوره هاي تخصصي مربوط به کار، و مديريت آموزشي دانسته و خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي در اين زمينه ها شده اند.

كليد واژه: نيازسنجي آموزشي، آموزش فني و حرفه اي، كاركنان


برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.

منبع : http://www.sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان