امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
روش محاسبات داروها و سرم ها
#1
الف) روش محاسبات قطرات سرم:

1- داروهایی که برحسب وزن بیماردردقیقه محاسبه می گردند :

-
دوپامین : mg200 Dopamin

-
دوباترکس: mg250 Dobutamin

- نیتروپروساید: mg50 Nitroproside2- داروهایی که برحسبg) /minµ) mg محاسبه می گردند :

-
لیدوکایین : 1% و 2% Xylocaine

- نیتروگلیسرین: mg5 TNG

-
پروکا یین آمید : cc 10gr /1 Procaine Amide

- ایزوپرل: Isuprel

- سولفات منیزیوم:So4mg

TNG .1-Serg
µ 1000× mg 5 gtt 60×100ccser

مقداردرخواستی = Y تعداد قطره دردقیقه =X60 gtt × 100 cc

–––––––––––––––––––––


gµ 1000 ×5mg

مثال:

تعداد قطرات سرم
TNG با دوزدرخواستی 5دردقیقه را حساب کنید.

gµ 5×60 gtt × 100 cc

min/ 6 gtt= –––––––––––––––––––

1000 ×5 mg
پاسخ
 سپاس شده توسط Harir ، Mahdi-k ، MASTER
#2
2-Ser.Lidocain400mg))2% 20cc gtt 60×100ccser

مقداردرخواستی = Y تعداد قطره دردقیقه =XY
×60 gtt × 100 cc

–––––––––––––––––––––

400mg

مثال:


تعداد قطرات سرم Lidocainبا دوزدرخواستیmin/mg 1را حساب کنید.1mg ×60 gtt× 100 cc

min/gtt 15 = –––––––––––––––––––––

400mgProcain Amid 3-Ser.1000× 4cc(400mg) gtt 60×100ccser

مقداردرخواستی =
Y تعداد قطره دردقیقه =X

Y×60 gtt× 100 cc

––––––––––––––––––––––

400mgمثال:


تعداد قطرات سرم Procain Amidبا دوزدرخواستیmin/mg 2را حساب کنید.mg 2×60 gtt× 100 cc

30gtt/min = ––––––––––––––––––

400mg
پاسخ
 سپاس شده توسط Mahdi-k ، MASTER
#3
4-Ser.Dopamin1000× 5cc(200mg) gtt 60×100ccser

w × مقداردرخواستی = Y تعداد قطره دردقیقه =XY ×60 gtt× 100 cc

––––––––––––––––––––––


g µ 1000 ×200mg

مثال:تعداد قطرات سرم
Dopaminبا دوزدرخواستی5برحسب وزن بیمار 60kgرا حساب کنید.60kg
×gµ 5×60 gtt× 100cc

min /9gtt = ––––––––––––––––––––––

g
µ1000 ×200mg

.......................................................................................................................
پاسخ
 سپاس شده توسط Mahdi-k ، MASTER
#4
5-Ser.Dobutrexgµ1000× 250mg gtt60 ×100ccser

kg))w × مقداردرخواستی = Y تعداد قطره دردقیقه =X60 gtt× 100 cc

––––––––––––––––––––––


g µ1000× 250mgمثال:


تعداد قطرات سرم Dobutrexبا دوزدرخواستیgµ5برحسب وزن بیمار 60kgرا حساب کنید.60kg×5µg× 60 gtt ×100cc

min/gtt 7= ––––––––––––––––––––––

µg 1000× 250mg

دوپامین: (mg200) Dopamin

دوپامین با سه دوزمختلف، کاربردهای متفاوتی دارد :


1- دوزپایین : low Dose mcg/kg/min 2-5/0

با تحریک گیرنده های دوپامینرژیک باعث وازودیلاتاسیون عروق ( شریانها ی ) مزانتریک و کلیوی شده و دیورزایجاد می کند.


2- دوزمتوسط : Dose medium min/kg/ mcg10-2

با تحریک گیرنده های β1باعث افزایش قدرت انقبا ضی میوکارد ، حجم ضربه ای ، و ضربان قلب می گردد.

( اینوتروپیک مثبت – کرونوتروپیک مثبت )


3- دوزبالا : High Dose

با تحریک گیرنده های
α باعث افزا یش فشارخون فرد میگردد. مکانیسم : تنگ کردن شریانهامثال :
آقای الف ، دربخش مراقبتهای ویژه دچارشوک کاردیوژنیک شده ، برای وی سرم دوپامین با دوزgµ5 برحسب وزن بیمار دستورداده می شود.تعداد قطرات میکروست را دردقیقه محاسبه نمایید؟(وزن بیمارkg60)روش اول محاسبه دوپامین :


1- تبدیل دوز دوپامین از mg بهgµ :
F.KAMRANI

mcg )
1000 mg =1) gµ 200000= 1000× mg200


2- تعیین میزان کل دوپامین دستورداده شده برای بیمار برحسب وزن وی (kg60) که باید در یک دقیقه : gµ300 = kg 60× mcg53-
تعیین میزان دوپامین درcc 1 از cc100 سرم موجود درمیکروست :

میکروگرم دوپامین 200000
سرم میکروست cc100

دوپامین در cc 1 سرم موجود درمیکروست gµ 2000=X cc1

*قطره 15=
cc1 و 4 قطره میکروست = 1 قطره ماکروست

بنابراین ←←← قطره میکروست60= 4 ×15= cc14- تعیین میزان قطرات سرم دوپامینه برای بیمار :

میکروگرم دوپامین ثانیه دقیقه

2000 60 = 1


300 x = 9 قطرهروش دوم محاسبه دوپامین ( قدیمی ):(
kg) وزن×60قطره×مقدارداروی دستورداده شده×مقدارحجم سرم(mg)

–––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––– = تعداد قطرات

مقدارکل داروی موجود برحسب
kg 60× قطره60×mcg5×میکروستcc 100

––––––––––––––––––––––––––––– = 9 قطره

mcg1000×mg200روش سوم محاسبه دوپامین( روش ذهنی) :

هرگاه هردارویی باهرمیزانی در100سی سی میکروست ریخته شود،6 قطره آن حاوی همان مقدارداروست که ریخته شده است با یک واحد کوچکتر.
چنانچه
mg 200دوپامین درcc100میکروست افزوده گردد .6 قطره دردقیقه معادل 200 میکروگرم دوپامین می شود.حال مقداردوپامین که بیمارkg60 باید دریافت نمایدعبارتست از :
میزان دوپامین
mcg 300 =mcg 5 × kg 60

دوپامین دستورداده شده وزن بیمار5∕1=200÷ 300

قطره
9= قطره6 × 5/1

F.KAMRANI
روش چهارم محاسبه دوپامین( فرمول):1000×(mg) دوزدارو gtt60×سرم cc100

مقداردستورداده شده دروزن بیمار=
Y تعداد قطره در دقیقه= X1000×mg) 200) cc5 60×100

kg60 × mcg 5 x = 9
پاسخ
 سپاس شده توسط Mahdi-k ، MASTER


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان