امتیاز موضوع:
 • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مقالات نشریه دانش مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
#1
سنجش كيفيت خدمات داخلي و سطح بازاريابي دروني شركت گاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاريابي دروني آن با كيفيت خدمات خارجي

اميري مقصود,يزداني حميدرضا,اكرام نصرتيان نسيم*

* دانشگاه آزاد قزوين، ايران


تحقيقات گذشته نشان مي دهد که سازمان ها براي داشتن کيفيت خدمات خارجي برتر، نيازمند داشتن کارکنان (مشتريان دروني) متعهد به اهداف و چشم اندازهاي شرکت و داراي رفتارهاي مشتري مدارانه و هم چنين کيفيت خدمات داخلي (رضايت واحدهاي سازماني از يکديگر) مناسبي هستند. امروزه با مطرح شدن دو ايده و مفهوم بازاريابي دروني و کيفيت خدمات داخلي، اهميت و نقش تعيين کننده مشتريان دروني سازمان ها (کارکنان) و رضايت واحدهاي سازماني از ساير واحدهاي ديگر در تحقق کيفيت خدمات خارجي بيش از پيش روشن تر شده است. تحقيقات گذشته نشان مي دهد که بايد بين کيفيت خدمات خارجي وکيفيت خدمات داخلي تعامل و ارتباط تنگاتنگي وجود داشته باشد. متاسفانه اکثر تحقيقات گذشته بر روي کيفيت خدمات خارجي صورت گرفته است. لذا با اين هدف، تحقيق حاضر به منظور شناسايي وضع موجود اقدامات بازاريابي دروني و کيفيت خدمات داخلي در راستاي تحقق کيفيت خدمات خارجي و هم چنين بررسي تاثير بازاريابي دروني بر روي کيفيت خدمات خارجي انجام شده است. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي? پيمايشي مي باشد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد وضعيت اقدامات بازاريابي دروني در شرکت گاز تهران بزرگ نامناسب و وضعيت کيفيت خدمات داخلي واحدهاي آن مناسب مي باشد و بازاريابي دروني بر کيفيت خدمات خارجي اثر مثبت و معناداري نداشته است.


كليد واژه:روش تحقيق آميخته: رويكردي برتر براي مطالعات مديريت

بازرگان هرندي عباس*

* دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، ايران


کند و کاو براي شناسايي و حل مسايل مديريت و انجام پژوهش جهت شناخت پديده هاي سيستم هاي توليد کالا و خدمات بر پايه ديدگاه هاي فلسفي معرفت ? شناختي و انتخاب روش تحقيق انجام مي شود. براي اين منظور پژوهشگران، به طور ضمني يا آشکار، يک ديدگاه فلسفي را مفروض داشته و مبتني بر آن، نحوه گردآوري داده ها، تنظيم، تلخيص و چگونگي تحليل شواهد را تعيين مي کنند. از اين رو، انتخاب روش تحقيق براي پي بردن به ناشناخته ها، بر پايه ديدگاه هاي فلسفي به عمل مي آيد. روش هاي تحقيق کمي مبتني بر ديدگاه اصالت تحصلي است و روش هاي تحقيق کيفي بر سه ديدگاه ديگر استوار است. از آنجا که روش هاي تحقيق کمي و کيفي به تنهايي نمي توانند پيچيدگي هاي مسايل و عناصر تشکيل دهنده نظام هاي توليد کالا و خدمات را بدون اريبي مورد مطالعه قرار دهند، ترکيب اين روش ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقيق آميخته ياد شده است. در دهه گذشته استفاده از روش هاي تحقيق آميخته گسترش يافته است. بر اين اساس، در اين مقاله، به سوال هاي زير پاسخ داده شده است: (الف) تحقيق آميخته چيست، ويژگي هاي آن کدامند و کاربرد آن چه مي باشد؟ (ب) مراحل انجام يک طرح تحقيق با روش هاي تحقيق آميخته کدامند؟


كليد واژه: پاراديم هاي تحقيق، روش تحقيق کمي، روش تحقيق کيفي، روش تحقيق آميخته، مطالعات مديريت

تاثير كشور مبدا بر تصميم خريد مشتري مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان

رنجبريان بهرام,قلي زاده شغل آباد رسول*

* دانشگاه اصفهان، ايران


اهميت اطلاعات کشور مبدا به عنوان يکي از مهمترين سرنخ هاي بيروني موثر بر تصميم خريد، موضوع بسياري از تحقيقات قرار گرفته است. به همين دليل، اين تحقيق با در نظر گرفتن ??? نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماري تحقيق، نخست، اهميت اطلاعات کشور مبدا محصول را مورد بررسي قرار داده و سپس با استفاده از تحليل عاملي، فاکتورهاي اصلي تبيين کننده اهميت اطلاعات کشور مبدا در جامعه مورد بررسي (ارزش اجتماعي، کيفيت و اصالت محصول) مشخص شدند. هم چنين نتايج آزمون ANOVAبيانگر اين مطلب است که متغيرهاي جمعيت شناختي، اهميت استنباط شده از اطلاعات کشور مبدا موثر را تحت تاثير قرار مي دهد. در بخش دوم اين تحقيق، ارزيابي دانشجويان از کيفيت محصولات ? کشور مختلف مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج حاکي از آن است که محصولات ژاپني از نظر کيفيت، بالاترين و محصولات ايراني، پايين ترين محصولات ارزيابي شده اند.


كليد واژه:
طراحي مدلي براي سنجش رضايت مندي مشتريان در صنعت بانكداري توسعه اي و اندازه گيري رضايت مندي مشتريان بانك صنعت و معدن بر اساس آن

شربت اوغلي احمد,اخلاصي امير*

* دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


امروزه کشورهاي پيشرفته دنيا در کنار ساير شاخص هاي مهم اقتصادي خود، شاخص ديگري را به دليل اهميت فراوان رضايت مشتري در رونق اقتصادي «شاخص رضايت مشتري» تحت عنوان يک کشور براي صنايع مختلف توسعه داد ه اند. مقاله حاضر با هدف طراحي مدل سنجش رضايت مشتريان در صنعت بانکداري توسعه اي انجام گرفته است و به دنبال شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رضايت مشتري در صنعت بانکداري توسعه اي و ميزان شدت اثرگذاري هر عامل مي باشد. سعي شده است در طراحي اين مدل خصوصيات منحصر به فرد بانک هاي توسعه اي مد نظر قرار گيرد. بدين منظور سه بعد کيفيت خدمات، ويژگي هاي خدمات و فرآيند دسترسي به خدمات به عنوان ابعاد اصلي مدل سنجش رضايت مشتري در نظر گرفته شده است و بر روي داده هاي مربوط به ابعاد ويژگي هاي خدمات و نيز فرآيند دسترسي به خدمات تجزيه و تحليل عاملي صورت گرفته است. تجزيه و تحليل عاملي در قسمت ويژگي هاي خدمات يک فاکتور با مقدار ويژه بيش از يک استخراج کرد که ?? درصد واريانس داده ها را تبيين مي کند و در نتيجه حمايت آماري قابل دفاعي براي اين بعد فراهم نمود. تجزيه و تحليل عاملي در قسمت فرآيند دسترسي به خدمات سه فاکتور با مقدار ويژه بيش از يک استخراج کرد که 78.5 درصد واريانس داده ها را تبيين مي کنند و در نتيجه حمايت آماري قابل دفاعي براي اين قسمت نيز فراهم نمود.

رتبه بندي واحدهاي کارا با ترکيب رويکرد تحليل پوششي داده ها و فرآيند تحليل سلسله مراتبي در سازمان هاي بازرگاني استاني

صالحي صادقياني جمشيد,اميري مقصود,تقوي فرد محمدتقي,رضوي سيدحسين*

* دانشگاه علامه طباطبايي، ايران


با گسترده تر شدن سازمان ها و افزايش دامنه نظارتي مديران، ارزيابي و کنترل واحدهاي سازماني به ضرورتي براي مديران تبديل مي شود. اصولا مديران با تعريف شاخص هاي گوناگون و اندازه گيري آنها اقدام به سنجش عملکرد بخش هاي زير مجموعه مي کنند. اين ارزيابي اگر چه برخي معاني را به مديران منتقل مي کند، ليکن در نظر گرفتن اين شاخص ها به صورت جداگانه و بي توجهي به ارتباط ميان آنها باعث تصويري ناقص از موضوع تحت بررسي خواهد شد. در اين تحقيق با استفاده از مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و فرآيند تحليل سلسله مراتبي به ارزيابي کارايي نسبي سازمان هاي بازرگاني استاني پرداخته شده است.
پس از شناسايي متغيرهاي ورودي و خروجي در واحدهاي تصميم گيري با بررسي ماموريت هاي استراتژيك و مسووليت هاي سازمان هاي بازرگاني استاني در گام بعدي با جمع آوري داده هاي تحقيق در بازه زماني سال 1385 با استفاده از مدل BCCخروجي محور با مقادير اصلاح شده اقدام به سنجش کارايي نسبي سازمان هاي بازرگاني شده است. پس از آن به منظور رتبه بندي نهايي، واحدهاي گروه ناکارا با توجه به امتياز حاصل از مدل تحليل پوششي داده ها رتبه بندي شده اند و سازمان هاي کارا با استفاده از مدل ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. شناسايي واحدهاي كارا و امكان برنامه ريزي و هدفگذاري استراتژيك عملكرد با استفاده از جواب مدل، مهم ترين خروجي اين تحقيق مي باشد.
اعتياد به كار: چالش جديد مديريت منابع انساني سازمان ها

قلي پور آرين*,نرگسيان عباس,طهماسبي رضا

* گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


بر خلاف اين كه اكثر كاركنان سازمان ها با كار خودشان عجين نمي شوند و تمايل به كاهلي و وقت گذراني دارند، ولي عده اي هم چون دانشوران ساعات متعدد را با كارايي بالا به كار مي گذرانند. اشتغال به كار اين افراد در فضاي كاري نيروي انساني كشور بسيار تعجب برانگيز است. در اين مقاله تلاش مي شود شيفتگي عجيب دانشوران به كار در قالب اعتياد به كار تبيين شود. يافته هاي مقاله حاكي از آن است كه بين ويژگي هاي شخصيت اين افراد و اعتياد به كار رابطه معني دار وجود دارد. كانون كنترل دروني، خودباوري و خود شيفتگي رابطه معني دار و مثبت و كانون كنترل بيروني رابطه منفي با اعتياد به كار نشان مي دهند. جامعه آماري شامل پزشكان و متخصصاني است كه در مطب، دانشكده و بيمارستان به طور همزمان فعالت مي كنند.


كليد واژه:اثرات متعارض شاخص هاي فني محصول بر خواسته هاي مشتري (کاربرد MODM در QFD)

كريمي دستجردي داوود*,ياكيده كي خسرو

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


QFD مکانيزمي است براي ترجمه صداي مشتري به ويژگي هاي محصول در مراحل مختلف طرح ريزي، مهندسي و ساخت محصول که به طور گسترده اي توسط شرکت هاي مدرن در سراسر جهان به کار گرفته شده است. به موازات اقبال به اين تکنيک طيف گسترده اي از تلاش هاي آکادميک معطوف به بهبود و تکميل اين تکنيک شده است. اکنون روش هاي سنتي تعيين اهميت نسبي عوامل در QFD جاي خود را به روش هايي با مبناي مستحکم رياضي مثل AHP و ANP داده اند و تلاش هاي گسترده اي صرف ارايه روش هاي نظام مند براي تعيين مقادير شاخص هاي فني شده است. اين مقاله، مدل جديدي براي تعيين مقادير شاخص هاي فني بر مبناي بر نامه ريزي آرماني ارايه مي دهد که در آن اثرات متعارض شاخص هاي فني بر خواسته هاي مشتري که پيشتر به آن توجه نشده، مورد ملاحظه قرار مي گيرد.


كليد واژه:ارايه يك مدل برنامه ريزي آرماني جهت ارزيابي پالايشگاه هاي نفت كشور

مهرگان محمدرضا*,كامياب مقدس امين,كاظمي عاليه

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


مقاله حاضر به موضوع ارزيابي عملكرد پالايشگاه هاي نفت كشور بر مبناي عملكرد سال هاي 80، 81، 82 و 83 پرداخته است. مبناي ارزيابي در اين تحقيق مدل سازي با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي در تحقيق در عمليات بوده و بدين منظور از ميان مدل هاي مختلف برنامه ريزي رياضي يك مدل از تركيب تكنيك هاي تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني طراحي و ساخته شده كه با دقت به مراتب بيشتري نسبت به مدل هاي كلاسيك تحليل پوششي داده ها كارايي و بهره وري پالايشگاه هاي نفت كشور را اندازه گيري كرده و ضمن رتبه بندي آن ها ميزان ناكارايي نسبي و دلايل اين ضعف را شناسايي مي نمايد. اين بررسي بر بهره برداري بهينه از فرايندهاي پالايشي با توجه به ظرفيت ها و امكانات موجود با هزينه پالايشي كمتر و قابليت توليد فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتر تاكيد مي نمايد.


كليد واژه:
برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.


منبع : سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط Princess ، MASTER
#2
طراحي الگويي براي تبيين رفتار خريداران سازماني در خريد محصولات رايانه اي- سخت افزار

حسن قلي پور طهمورث*,صارمي محمود,اسماعيل پور مجيد

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


شناخت رفتار خريد خريداران سازماني براي هر بازارياب سازماني و هم چنين محققين حوزه بازاريابي بسيار ضروري است. هدف اصلي اين تحقيق، تجزيه و تحليل رفتار خريد سازماني است و آن که سازمان ها در خريد محصولات رايانه‏اي چه فرايندي را طي مي کنند و چه عوامل و متغيرهايي بر روي فرايند تصميم گيري خريد آن ها تاثير مي گذارند. روش تحقيق از نوع توصيفي و تحليل ماتريس همبستگي، روش جمع آوري داده ها ترکيبي از روش هاي مصاحبه و پرسش نامه و روش تجزيه و تحليل داده ها نيز روش معادلات ساختاري مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که خريداران سازماني (بانک ها و موسسات مالي و اعتباري کشور) در خريد محصولات رايانه اي- سخت افزار يک فرايند هشت مرحله اي را طي مي کنند. آن ها در فرايند تصميم گيري خريد محصولات رايانه اي تحت تاثير پنج دسته از عوامل اصلي و مهم تحت عنوان عوامل محيطي، عوامل محرک هاي بازاريابي عرضه کنندگان، عوامل سازماني، عوامل گروهي و عوامل فردي قرار مي گيرند. ضرايب مسير استاندارد شده از آزمون تحليل مسير نشان داد که بين تمامي عوامل فوق و فرايند تصميم گيري خريد خريداران سازماني رابطه معناداري وجود دارد.


كليد واژه:

طراحي الگوي زن در تلويزيون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوري اسلامي ايران

سفيري خديجه,ساروخاني باقر,بورقاني فراهاني سهيلا*

* وزارت علوم- تحقيقات و فناوري، ايران


زنان نيمي از بدنه جامعه را تشکيل مي دهند و عقايد قالبي در مورد آنان موجب عدم تحرک مناسب اين قشر عظيم در جامعه شده است. تلويزيون به عنوان فراگيرترين رسانه مي تواند موجبات معرفي توانايي هاي زنان در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمايد. اين مقاله سعي دارد با بررسي توانايي هاي زنان از ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي، تاثير آن را بر تحقق اهداف توسعه بلندمدت جمهوري اسلامي از طريق رسانه تلويزيون بررسي نمايد. روش تحقيق به کار گرفته شده اسنادي و دلفاي مي باشد. در اين تحقيق سعي شده است با شناسايي نظرات خبرگان مباحث زنان، توسعه و تلويزيون، پاسخ لازم به پرسش تحقيق فراهم گردد و در نهايت الگويي ارايه مي شود که از طريق آن مي توان قابليت هاي زنان و نقش موثر آنان بر دستيابي به اهداف سند چشم انداز توسعه را از طريق رسانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون معرفي نمود.


كليد واژه:
طراحي و ساخت مقياس مجموع نمرات ليكرت با رويكرد پژوهشي در مديريت

سليمي مجيد,شهبازمرادي سعيد*,بامدادصوفي جهانيار

* دانشگاه تهران، ايران


تهيه پرسشنامه و ساير ابزارهاي سنجش، نقش مهمي در پژوهش هاي علوم اجتماعي، مديريت و علوم رفتاري ايفا مي نمايند. مقياس و پرسشنامه از جمله ابزارهاي سنجش هستند كه گاه مترادف و يكسان در نظر گرفته مي شوند. اگرچه اصطلاحات مقياس و پرسشنامه قابل تبديل به يك ديگر هستند، اما تفاوت هاي قابل ملاحظه اي بين شيوه هاي ساخت و كار آن ها وجود دارد. تهيه پرسشنامه ها يا مقياس ها كار آساني به نظر مي رسد، با يك برنامه واژه پرداز مي توان طي يك روز پرسشنامه اي كاملا درخور توجه تنظيم كرد. به رغم اين كه پاسخ دادن به اين پرسشنامه، كار مفرحي است ولي هيچ كس يا حداقل طراحان آن، نتايج آن ها را جدي نمي گيرند. پس مي توان گفت تهيه پرسشنامه يا مقياسي كه منجر به گردآوري داده هاي ارزشمندي شود، كاري دشوار است و هيچ پژوهش خوبي را نمي توان بر اساس داده هايي كه با كم دقتي گرد آمده اند استوار ساخت. اين مقاله به تحليل مقياسي كه توسط ليكرت در سال 1932 طراحي گرديده و امروزه به عنوان رايج ترين مقياس در پژوهش ها مورد استفاده قرار مي گيرد، پرداخته و تازه ترين يافته هاي پژوهشي مرتبط با اصول و مراحل ساخت آن را به همراه روش هاي آماري مناسب براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اجراي اين مقياس ارايه نموده و سپس به بررسي مزايا و محدوديت هاي آن مي پردازد.


كليد واژه: پرسشنامه، گويه، ليكرت، مقياس، نگرش
رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني (مطالعه موردي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي)

عابدي جعفري حسن*,آغاز عسل

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


توسعه هاي اخير در نظريه هاي رهبري، از نظريه هاي رهبري كاريزماتيك كه رهبر را موجودي غيرمعمولي فرض مي كرد و پيروان را وابسته به رهبري مي دانست به سمت تئوري هاي نئوكاريزماتيك و رهبري تحول آفرين كه به توسعه و توانمندسازي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي كنند، انتقال يافته است. به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا و كليدي بودن عامل فرهنگ در انجام اين امر، در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه رابطه متقابل رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني از طريق روش تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گيرد. يافته هاي حاصل از تحقيق نشان مي دهد که رهبران وزارت رفاه و تامين اجتماعي خود را تحول آفرين قلمداد مي کنند، اما پيروان رهبرانشان را تحول آفرين نمي دانند و از لحاظ فرهنگي چه رهبران و چه پيروان انسجام و هويت پاييني را در وزارت خانه اعلام مي دارند. اين امر هشداري است به سازمان ها و وزارت خانه هايي که قبل از ادغام فرهنگي دست به ادغام صرفا فيزيکي مي زنند.


كليد واژه:


رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني (مطالعه موردي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي)

عابدي جعفري حسن*,آغاز عسل

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


توسعه هاي اخير در نظريه هاي رهبري، از نظريه هاي رهبري كاريزماتيك كه رهبر را موجودي غيرمعمولي فرض مي كرد و پيروان را وابسته به رهبري مي دانست به سمت تئوري هاي نئوكاريزماتيك و رهبري تحول آفرين كه به توسعه و توانمندسازي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي كنند، انتقال يافته است. به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا و كليدي بودن عامل فرهنگ در انجام اين امر، در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه رابطه متقابل رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني از طريق روش تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گيرد. يافته هاي حاصل از تحقيق نشان مي دهد که رهبران وزارت رفاه و تامين اجتماعي خود را تحول آفرين قلمداد مي کنند، اما پيروان رهبرانشان را تحول آفرين نمي دانند و از لحاظ فرهنگي چه رهبران و چه پيروان انسجام و هويت پاييني را در وزارت خانه اعلام مي دارند. اين امر هشداري است به سازمان ها و وزارت خانه هايي که قبل از ادغام فرهنگي دست به ادغام صرفا فيزيکي مي زنند.


كليد واژه:


بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر فرآيند مديريت اقتصادي كشور (83-1353)

فرهنگي علي اكبر,شيركوند سعيد*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر فرآيند مديريت اقتصادي كشور موضوع اين مقاله مي باشد. هر چند اثر درآمدهاي نفتي بر حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از سوي صاحب نظران مورد بررسي قرار گرفته است مباحثي تحت عنوان دولت رانتير، اقتصاد رانت محور و مقوله رانت جويي در عصر كنوني مورد توجه جدي قرار گرفته است اما اثر اين درآمدها بر فرآيند مديريت، خصوصا مديريت، اقتصادي كشور تاكنون بطور مستقل مورد بررسي قرار نگرفته است. به دليل فقدان آمار و اطلاعات لازم و متناسب جهت تبيين اثر درآمدي نفتي بر فرآيند مديريت، كوشش شده است با طراحي برخي شاخص ها و متغيرها ويژگي هاي فرآيند مديريت مطلوب اقتصادي تعيين و سپس اثر درآمدهاي نفتي بر اين شاخص ها و ميزان تحقق ها و عدم تحقق هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. انتخاب اعضا جامعه آماري مطلع و مسلط براي بررسي اين اثرات و استفاده از روش پيمايشي جهت بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر فرآيند مديريت اقتصادي كشور موجب شده است كه بر اساس نتايج حاصل از پژوهش انجام گرفته، يكي از معضلات اساسي حوزه اقتصادي و مديريت كشور مورد شناسايي جامع قرار گيرد. هرچند اين مقاله درصدد كم اهميت كردن ساير عوامل نمي باشد. ارايه پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق همانند 1. باز تعريف درآمدهاي نفتي به عنوان ثروت بين نسلي 2. نحوه تخصيص درآمدهاي نفتي در بخش هاي مختلف كه موجب تقويت زيرساخت ها و افزايش ظرفيت اقتصادي كشور گردد 3. كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفت، كوششي جهت ارايه روش هاي مقابله با اين كارآمدي است.


كليد واژه:

مشروعيت کارآفريني به عنوان يك حوزه علمي نو ظهور

محمدي الياسي قنبر*

* دانشكده كارآفريني، دانشگاه تهران، ايران


هر حوزه علمي نوظهوري با موضوع مشروعيت علمي مواجه مي باشد و کارآفريني نيز به عنوان يك حوزه علمي نوظهور از اين قاعده مستثني نيست و در وضعيت گذار از مرحله مشروعيت قرار دارد. در اين نوشتار کارآفريني به عنوان يك حوزه علمي نوظهور بر اساس چهار ويژگي شامل: يك چارچوب علمي قوي، روش شناسي ويژه، جريان پژوهشي، آموزشي و نشر و در نهايت دارا بودن مصاديق حرفه اي و اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. يافته ها اين مقاله نشان مي دهند كه کارآفريني به عنوان يك حوزه علمي نوظهور در وضعيت چالش مشروعيت علمي قرار دارد و براي گذر موفقيت آميز از اين مرحله بايستي توجه ويژه اي به ابعاد الگوي مفهومي مادر، روش شناسي پژوهشي و پژوهش هاي اكتشاف محور و نظريه گرا داشته باشد.


كليد واژه:
مطالعه تطبيقي اجزاي تدوين بيانيه ماموريت شرکت هاي فناوري اطلاعات داخلي و خارجي

ناصحي فر وحيد*,پورحسيني سيدجواد

* گروه مديريت بازرگاني، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي، ايران


يكي از محبوب ترين ابزارهاي مديريت استراتژيك، بيانيه ماموريت است كه البته به‌رغم اين محبوبيت مورد انتقادهاي زيادي هم قرار گرفته است. در جهت بهبود فهم خود از ارزش استراتژيك بيانيه ماموريت و همچنين به منظور ارايه رهنمودهاي علمي و عملي در مورد تدوين بيانيه ماموريت به شركت ها، سعي شده است تا با بررسي متون مختلف مديريت استراتژيك به مدلي جامع و كامل در مورد تدوين بيانيه ماموريت دست يافت. در نتيجه بررسي و تجزيه و تحليل مدل ها، در نهايت از ميان 22 عنصر تعيين شده، 9 عنصر به عنوان مهمترين عناصر بيانيه ماموريت شناخته شد و مدل خود را براي تدوين بيانيه ماموريت، بر اساس اين عناصر ارايه كرديم. سپس بر اساس مدل معرفي شده به تجزيه و تحليل و بررسي تطبيقي بيانيه ماموريت شركت هاي كامپيوتري ايراني و خارجي پرداخته شد. هدف در اين بررسي تطبيقي اين بود كه بتوان نقاط اشتراك و افتراق، قوت و ضعف بيانيه ماموريت شركت هاي داخلي و خارجي را يافته و با مقايسه آن ها بتوان رهنمودهاي مفيدي را در تدوين بيانيه ماموريت ارايه كرد.


كليد واژه:


برای در یافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.
منبع : سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#3
داده کاوي و کاربرد آن در تصميم گيري ها

تقوي فرد محمدتقي,منصوري طاها*,ناصرزاده سيدمحمدرضا,فراست عليرضا

* دانشگاه علامه طباطبايي، ايران


ابهامات محيطي ناشي از مدل هاي نوين كسب و كار سبب تشديد پيچيدگي در تصميم گيري، به ويژه در حوزه كسب و كار شده است. به طوري كه بسياري از متغيرهاي تاثيرگذار ناشناخته بوده و روابط ميان آن ها نيز غيرخطي و پيچيده است. در چنين شرايطي ديگر نمي توان داده ها را با ابزارهاي سنتي تحليل نموده و از آن ها دانش استخراج كرد.
از اين روي مقاله حاضر به تشريح تکنولوژي داده کاوي در حوزه هوش محاسباتي و متدولوژي استاندارد CRISP Data Mining پرداخته و يک طبقه بندي از کاربردهاي اين تکنولوژي در حوزه تصميم گيري هاي كسب و كار ارايه داده است. در ادامه يك مطالعه موردي بر روي پايگاه داده مشتريان يكي از بانك ها با استفاده از داده كاوي ارايه مي گردد.


كليد واژه:

ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در بازارهاي الكترونيك

حقيقي محمد*,علوي محمدرضا,صرافي امير

* گروه مديريت بازرگاني، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


با رشد سريع تجارت الکترونيک و خريد و فروش آنلاين، ايجاد و حفظ وفاداري مشتريان در بازارهاي الکترونيک چه در تئوري و چه در کابرد از اهميت بالايي برخوردار شده است. در اين مقاله از طريق مطالعه تحقيقات انجام شده در زمينه وفاداري مشتريان به يک نام و نشان تجاري و يکپارچه سازي اين تحقيقات، مدلي مفهومي در زمينه «وفاداري الکترونيک» ارايه شده و سپس به شرح مختصري از شاخص هاي ارايه شده در اين مدل پرداخته شده است. در قسمت بعدي براي شرکت هاي مختلف، بر حسب ميزاني که فعاليت هاي آنها در بازارهاي الکترونيک انجام مي پذيرد، راهکارهايي جهت اقدام در جهت وفادار نمودن مشتريان بيان شده است. در انتها نيز پيشنهادهايي براي به کارگيري بازاريابي الکترونيک و تحقيقات آتي در اين راستا ارايه شده است.


كليد واژه:شناسايي راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه هاي ايران

حنفي زاده پيام*,خدابخشي محسن,حنفي زاده محمدرضا

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي، ايران


براي رقابت موثر در محيط آموزشي نوظهور، لازم است كه تمامي كشورها به طور پيوسته استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را در دانشگاه ها بهبود دهند. اما استفاده موثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات نيازمند برنامه ها و سياست هاي اجرايي است كه متناسب با شرايط داخلي باشد. در اين مقاله، با الگوبرداري از 12 كشور و 5 گروه منطقه اي، 279 راهكار براي بهبود استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها استخراج شده و با به كارگيري روش تحليل محتوا، 23 راهكار از بين آنها انتخاب مي شوند. سپس نظرسنجي در سطح ملي انجام شده و با استفاده از آزمون هاي آماري، راهكارهاي متناسب با شرايط داخلي كشور ارايه مي شوند. اين راهكارها اولويت بندي شده و به سه گروه لازم و ضروري، لازم و غير ضروري و مخصوص ايران تقسيم بندي مي شوند. دسته بندي فوق بر اساس 3 معيار اهميت از ديدگاه خبرگان، اهميت در تجربيات كشورها و اجرا يا عدم اجرا در كشور مي باشد. متدولوژي ارايه راهكارها به گونه اي طراحي شده است كه هركشور با انجام قسمت نظرسنجي از خبرگان مي تواند راهكارهاي مناسب با شرايط داخلي خود را استخراج كند.


كليد واژه:

طراحي و تبيين مدل نهادي کردن برنامه ‏هاي راهبردي جامعه از طريق رسانه ‏هاي جمعي: مورد سند چشم انداز بيست ساله (ايران 1404)

فرهنگي علي اكبر,ساروخاني باقر,قلي پور آرين,روشن دل اربطاني طاهر*

* گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


هدف اين مقاله ارايه الگويي رسانه اي به منظور نهادينه کردن برنامه هاي راهبردي جامعه مي باشد. بر اساس الگوي ارايه شده رسانه هاي جمعي از طريق اثرگذاري بر چارچوب هاي شناختي، هنجاري و تنظيمي جامعه واقعيت هاي اجتماعي را نمودار مي دهند، وانگهي مهمترين ويژگي يک عمل نهادي شده نيز واقعيت اجتماعي شدن آنست. بدين منظور مي بايست محتواي رسانه اي خود از انطباق شناختي، هنجاري و تنظيمي لازم با اهداف و ويژگي هاي مورد انتظار برنامه ريزان برخوردار باشد. با استفاده از روش دلفاي مهم ترين ويژگي هاي مورد انتظار ياد شده در مورد برنامه چشم انداز بيست ساله مشخص شده و از بين رسانه هاي جمعي نيز تلويزيون به دليل فراگير بودن آن انتخاب شد. به منظور آزمون مدل به تحقيقي پيمايشي پرداخته شد که جامعه آماري آن کليه شهـروندان ساکن شهـر تهران در فاصله سني 20 الي 64 سال بوده و با استفاده از فرمول کوکران نمونه معرفي از آنها انتخاب و به روش تصادفي ساده مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که برنامه هاي تلويزيون انطباق محتوايي لازم را با ويژگي هاي مورد انتظار طراحان چشم انداز ملي از ابعادشناختي، هنجاري و تنظيمي ندارند، همچنين در جامعه نيز اين انطباق فرهنگي از حيث شناختي، هنجاري و تنظيمي وجود نداشته و از سويي ويژگي هاي ياد شده در جامعه نهادينه هم نيستند. به منظور تبيين مدل به روش مدلسازي معادلات ساختاري و از نرم افزار ليزرل استفاده شد. با به کارگيري آزمون تحليل مسير کليه اثرات معني داري در مدل تاييد شده و از سويي بر اساس شاخص هاي تناسب مدل، آن مدل مناسبي تشخيص داده شد، به عبارتي نتايج آزمون مدل نشان داد که آن از قدرت تبيين مطلوبي برخوردار است، به نحوي که الگوي رسانه اي ياد شده 38 درصد تغييرات در ميزان نهادي شدن ويژگي هاي مورد بررسي را در جامعه تبيين مي کند و بقيه به عوامل ديگري غير از برنامه هاي تلويزيون مربوط مي شود.


كليد واژه:
طراحي مدل مفهومي جهت سنجش الزامات تحقق مديريت کيفيت فراگير در سازمان ها و ارتباط آن با رضايت مشتريان

فيروزيان محمود*,حسن قلي پور طهمورث,صارمي محمود,سيددانش سيديحيي

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


تحقق مديريت کيفيت فراگير به عنوان يک فرهنگ و مجموعه اي از اصول راهبردي براي بهبود مستمر آن در سازمان ها، نيازمند نهادينه شدن اصول موضوعه دمينگ، به عنوان سه ويژگي اصلي (تعهد، دانش علمي و درگير شدن) بيان و بر نقش راهبردي رهبري براي پياده سازي مديريت کيفيت فراگير نيز، تاکيد شده است. اين تحقيق، به ميزان تاثير اين الزامات چهارگانه بر مديريت کيفيت فراگير در سازمان هاي ايران و ارتباط آن با رضايت مشتريان پرداخته و تلاش نموده تا مدلي مفهومي جهت سنجش اين ارتباط با توجه به شرايط سازمان هاي کشور و رضايت آنها با مشتريان، طراحي گردد. بدين منظور بر اساس مباني نظري و مصاحبه هاي اکتشافي، پرسش نامه اي براي سنجش آن الزامات در شش بخش طراحي و توسط اساتيد، مديران وکارشناسان آشنا به مديريت کيفيت فراگير، به کار گرفته شده است. ابتدا، عوامل تحقيق با استفاده از روش هاي تحليل عاملي مرتبه اول و دوم بررسي و سپس مدل سنجش و معادلات ساختاري (تحليل مسير) و چگونگي تعامل با اين عوامل، از نتايج تحقيق به دست آمده است. بر اساس نتايج، متغير دانش علمي، داراي بالاترين و ديگر متغيرها به ترتيب: درگير شدن، رهبري و تعهد، داراي اثر مستقيم بر روي مديريت کيفيت فراگير و در نهايت آن نيز، اثر مستقيمي بر رضايت مشتريان دارد.


كليد واژه:بررسي مهارت هاي کارآفرينانه مديران و اثربخشي سازماني در کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SMEs)

مقيمي سيدمحمد*,خنيفر حسين,قادري اسماعيل

* گروه مديريت اجرايي، پرديس قم، دانشگاه تهران، ايران


با توجه به اهميت کسب و کارهاي کوچک و متوسط در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها و توجه ويژه برنامه ريزان و سياستگذاران توسعه به اين مقوله مهم، ضرورت دارد تا نسبت به بهبود وضعيت اين موسسات اقدام اساسي صورت پذيرد. صاحبنظران و محققين در مطالعات مختلف دريافته اند که چاره علاج ناپذير اثربخش تر نمودن کسب و کارهاي کوچک و متوسط، اشاعه فرهنگ کارآفريني در تمامي مراحل و فرآيند اين سازمان هاست و لازمه فرهنگ سازي نيز وجود مديران با مهارت هاي کارآفرينانه است. در اين مقاله که برگرفته از پژوهشي سازماني است، تلاش مي گردد تا ضمن مروري بر ادبيات تحقيق در حوزه اثربخشي سازماني کسب و کارهاي کوچک و متوسط و مهارت هاي کارآفريني، روش شناسي تحقيق بيان شده و در نهايت با توجه به فرضيات تحقيق، يافته هاي پژوهشي که از واحدهاي توليدي گردآوري شده است، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پيشنهادات حاصله براي بهبود اثربخشي در کسب و کارهاي کوچک کشورمان با تاکيد بر توسعه مهارت هاي کارآفرينانه مديران ارايه شده است.


كليد واژه:


بررسي ميزان موفقيت مديريت در سازمان هاي بزرگ و ارتباط آن با برنامه ريزي هاي آموزشي مديريتي

هوشمنديار نادر*,برانين محمد

* دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي، ايران


هدف اصلي اين مقاله بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديران موفق در بخش تعاون با برنامه هاي آموزشي مديريتي آنان مي باشد. نتايج به دست آمده در اين مقاله حکايت از آن مي کند که ميان برخي از صفت فردي مديران از يک سو و ميزان موفقيت آنان رابطه معناداري وجود دارد، در حالي که چنين رابطه اي با برخي از ويژگي هاي آنان به چشم نمي خورد. بررسي هاي موجود نشان مي دهد که ميان صفاتي نظير هوش، قابليت تصميم گيري، نوآوري و ابتکار، رهبري، اعتماد به نفس و ميزان قاطعيت مديران با جنسيت آنان رابطه معناداري وجود دارد. اما بين ويژگي هاي ديگري همچون وابستگي به نيروي انساني باميزان کارايي مديران رابطه چنداني وجود ندارد. تحليل داده هاي جمع آوري شده نشان مي دهد که بين صفاتي همچون انگيزه فردي و نياز به فراگيري برنامه هاي آموزشي مديريتي از يک سو و ميزان موفقيت مديران رابطه معنا داري وجود داشته، ولي کميات ديگري همچون، امنيت شغلي، پاداش مالي با ميزان موفقيت آنان رابطه معناداري به چشم نمي خورد. (گي و چان، 2005)، معتقدند که مديراني که ارزيابي مثبتي از ميزان موفقيت خود دارند، اين احساس آنان ناشي از دارا بودن برخي صفات فردي از يک سو و آموزش مهارت هاي مديريتي از سويي ديگر مي باشد. به علاوه آموزش موفقيت هاي مديريتي بر روي کارايي مديران تاثير مستقيم مي گذارد.


كليد واژه:تاثيرات عوامل سازماني بر نتايج بالقوه کارآفريني درون سازماني: تحقيقي در شاخه صنعت فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات

اميركبيري عليرضا*,محموديان اميد

* دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز، ايران


در اين مقاله، روابط بين عوامل سازماني موثر بر کارآفريني درون سازماني و نتايج بالقوه کارآفريني درون سازماني تحقيق شده است. عوامل سازماني که کارآفريني درون سازماني را تحت تاثير قرار مي دهد عبارتند از: حمايت مديريت، امکان تفويض اختيار تصميم گيري، پاداش دهي، تامين فرصت کافي براي توسعه خلاقيت، از ميان برداشتن موانع سازماني و انگيزش کارکنان. نتايج بالقوه کارآفريني درون سازماني؛ رضايت شغلي و رضايت مشتري درک شده است. داده هاي تحقيق، از 94 کارشناس فني در 4 شرکت که در شاخه صنعت فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات فعاليت مي کنند جمع آوري شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که بين دادن امکان تفويض اختيار در تصميم گيري به کارکنان، تامين فرصت کافي براي بروز خلاقيت کارکنان و برانگيختن کارکنان با نتايج بالقوه کارآفريني درون سازماني يک رابطه مثبت وجود دارد. اين نتايج، براي شرکت هايي که تلاش مي کنند جهت گيري کارآفريني داشته باشند مي تواند سودمند باشد.


كليد واژه:
برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.منبع : سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#4
نقش مدل هاي ذهني در فرايند تغيير سازماني (مطالعه موردي يكي از شركت هاي توليد كننده كاغذ تيشو )

رحمان سرشت حسين,مقدم عليرضا*

* دانشگاه علامه طباطبايي (ره)، ايران


در اين مطالعه به بررسي نقش مدل هاي ذهني مديران در فرايند تغيير سازماني پرداخته مي شود. عوامل مختلفي در فرايند تغييرات سازماني مورد بررسي قرار گرفته اند، اما نويسندگان مقاله بر اين موضوع متمركز شده اند كه مديران چه نگرشي نسبت به عوامل محيطي و تغييرات سازماني دارند و اين نگرش ها چگونه بر تصميماتي كه ايشان در مورد اقدام به تغييرات مختلف سازماني اتخاذ مي كنند، موثر است. در اين مطالعه از تجزيه و تحليل داده هاي اوليه كه از مديران و كارشناسان يكي از بزرگترين شرکت هاي توليدكننده كاغذ تيشو در ايران به دست آمده، استفاده شده است. براي به دست آوردن نقطه نظرات ايشان، پرسشنامه اي طراحي و بين آنها توزيع شد. يافته هاي به دست آمده حاكي از اين است كه نوع تعبيري كه مديران از رويدادهاي واقعي دارند و نگرشي كه نسبت به فرايند تغيير سازماني دارند، بر تصميمي كه ايشان در مورد اقدام به تغييرات مختلف سازماني اتخاذ مي كنند موثر است.


كليد واژه:


پيش نيازهاي انتخابات الكترونيكي در ايران

رهنورد فرج اله*,خارستاني نوازاله

* گروه آموزشي مديريت دولتي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، ايران


با پيشرفت و توسعه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات و كاربرد گسترده آن در ارايه خدمات مفهوم دولت الكترونيكي رفته رفته مراحل تكاملي خود را طي مي كند. از اين رو، بكارگيري فناوري اطلاعات در انتخابات يكي از زمينه هاي تحقق دولت الكترونيكي است. مطالعه با هدف اصلي شناخت و دسته بندي پيش نيازهاي استقرار انتخابات الكترونيكي در ايران پرداخته است. نتيجه تحليل عاملي نشان داد كه اين پيش نيازها را مي توان به پنج مقوله حاكميت الكترونيكي، زيرساخت الكترونيكي، منابع انساني، امنيتي و اعتمادسازي تقسيم بندي كرد. پيش نياز حكومتي (با ميانگين 3.9) و اعتماد سازي (با ميانگين 1.6) به ترتيب بيشترين و كمترين نقش را در استقرار انتخابات الكترونيكي در كشور را دارند. در مجموع اين عوامل حدود60 درصد از تغييرپذيري در استقرار انتخابات الكترونيكي را نشان مي دهند. به عبارت ديگر، عوامل ديگري نيز در تحقق انتخابات الكترونيكي موثر هستند كه در اين پژوهش شناسايي نشده اند.


كليد واژه:پاراديم هاي تئوريك تبيين كننده شكل گيري ارتباطات بين سازماني

زارعي بهروز*,زارعي عظيم

* دانشكده كارآفريني، دانشگاه تهران، ايران


مقوله ارتباطات بين سازماني از دير باز و در قالب هاي متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روزافزون از يك سو و پيشرفت و گسترش چشمگير فن آوري هاي نوين در زمينه هاي توليد، بازاريابي، اطلاعات از سويي ديگر بيش از پيش برجسته گرديده است. امروزه كاركردهاي مختلف سازمان ها به گونه اي با يكديگر پيوند خورده كه تداوم حيات آنها را به صورت جدي تحت تاثير قرار داده است به گونه اي كه سازمان ها در برقراري ارتباطات از اشكال گوناگون نظير سرمايه گذاري مشترك، شبكه، كنسرسيوم، اتحاد، اتحاديه بازرگاني و هيات مديره مشترك استفاده مي كنند. در اين خصوص شكل گيري صحيح ارتباطات بين سازماني مزيت هاي فراوان و شكل گيري نادرست آنها، معايب قابل توجهي به دنبال دارد. شناخت مباني نظري گزينه هاي مختلف ارتباطات بين سازماني مي تواند بسيار سودمند باشد. در اين راستا شش پارادايم اصلي تئوريك، كه هر يك از زاويه اي تبيين و ريشه در حوزه هاي مختلف علوم دارند، ارايه شده كه اين امر دلالت بر ماهيت چند بعدي موضوع دارد. اين پارادايم ها عبارتند از هزينه هاي اقتصادي مبادله، وابستگي منابع، اتحاد استراتژيك، تئوري ذينفعان، تئوري يادگيري و تئوري نهادينه شدن. در اين مقاله پارادايم هاي مزبور تشريح و نقاط قوت و ضعف هر يك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج مطالعات حاكي از آن است كه هيچيك از تئوري ها در تبيين كليه اشکال ارتباطات بين سازماني موفق نمي باشد بلكه تلفيق آنها تطابق بيشتري با واقعيت دارد.


كليد واژه:

بررسي سياست هاي دولت در صنعت گردشگري و ارايه الگوي توسعه پايدار صنعت گردشگري كشور

شجاعي منوچهر*,نوري نورالدين

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


بررسي سياست هاي دولت و دستگاه هاي مرتبط در خصوص صنعت گردشگري در برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي با هدف ارايه الگويي که در قالب آن نظام سياستگذاري کارآمدي که به توسعه پايدار صنعت گردشگري کشور بيانجامد ضرورت اصلي تحقيق حاضر به شمار مي آيد. نتايج بررسي تحقيق نشان مي دهد سياست هاي گردشگري در هر يک از برنامه هاي 5 ساله از جمله برنامه سوم توسعه، از خلاء الگوي سياستگذاري معين و به خصوص فقدان توجه به شاخص هاي بنيادين سياستگذاري همچون، تمرکز و انسجام در اهداف، ديدگاه نظام مند و يکپارچه در ميان سياست گذاران، ميزان عمل پذيري سياست ها و نظام پاسخ گويي و ارزيابي عملکرد موثر برخوردار بوده است. توسعه گردشگري متضمن توجه به ابعاد توسعه در تمامي سطوح فردي، سازماني و ملي است و پايداري آن در گروي استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاري ها، سمت گيري پيشرفت فن آوري و تغيير ساختاري و نهادي است که با نيازهاي حال و آينده بشر سازگار باشد. صاحب نظران گردشگري معتقدند مسير دستيابي به توسعه گردشگري از طريق در نظر گرفتن دو دسته عوامل زير:
- عوامل اوليه سياستگذاري صرف نظر از موضوع گردشگري
- عوامل تخصصي گردشگري
امکان پذير خواهد شد. الگوي به دست آمده در اين تحقيق نقش و اهميت هر يک از عامل هاي اوليه و تخصصي را نشان مي دهد. به علاوه خلاء يک مبناي علمي در سياستگذاري ها منجر شد اين کاستي در الگوي مزبور گنجانده شود. الگوي پيشنهادي در سه سطح فردي، سازماني و ملي، اهداف و مقاصدي را متصور شده است که اميد مي رود با دستيابي به اهداف توسعه در سطوح سه گانه تحت بررسي، تحقق توسعه پايدار در گردشگري صورت پذيرد.


كليد واژه:عارضه يابي سيستم لجستيک با استفاده از روش «تعيين ارزش مشتري»، (مطالعه موردي شرکت خودرو ساز)

ماكويي احمد,فضل الهي سميرا*

* دانشگاه علم و صنعت، ايران


بهره مندي از سيستم لجستيك مناسب، يكي از عوامل كليدي موفقيت در كسب كار است. بررسي فضاي كسب و كار خودرو سازان در ايران نشان دهنده پشت سر گذاردن مرحله رشد سريع اوليه و اشباع بازار است. يكي از استراتژي ها معمول شركت ها در چنين حالتي، كاهش هزينه به منظور حفظ سوددهي و شناسايي فرصت هاي بهبود در سازمان است. اولين جايي كه مي توان كاهش هزينه و شناسايي فرصت هاي پيش رو را از آن شروع كرد، لجستيك و زنجيره تامين سازمان است. سازمان ها در هر زنجيره اي، به دنبال ايجاد بهبود در ساختار هاي عملياتي هستند. در اين مسير دو سوال مهم مطرح مي شود. اول اينکه چه فرصت هايي براي بهبود وجود دارد و دوم اينکه کدام فرصت با توجه به محدوديت هاي موجود، ارزش بيشتري را براي سازمان ايجاد خواهد کرد. در اين راستا، عارضه يابي با پاسخ گويي به اين سوالات، سازمان را در کسب ارزش و ايجاد بهبود ياري مي دهد. در اين مقاله روشي جهت ارزيابي سيستم لجستيك سازمان (فرآيندهاي تامين، توليد و فروش) در سطوح مديريتي و سازماني، جريان اطلاعات و جريان فيزيكي ارايه شده است. عارضه يابي اين امکان را فراهم مي آورد تا بتوان نقاط ضعف و قوت سازمان را شناسايي کرده و در جهت بهبود آن اقدامات لازم را انجام داد. روش ارايه شده در اين مقاله براي عارضه يابي سيستم لجستيك يک شركت خودروساز در ايران مورد استفاده قرار گرفته است كه در اينجا به عنوان مطالعه موردي ارايه شده است.


كليد واژه:

ارايه چارچوبي براي ارزيابي كيفيت ارايه خدمات يك شركت امداد رساني خودرو (همراه با مطالعه موردي)

معمار جعفري محمدرضا,فرقاني علي,فاتح راد مهدي*

* گروه پژوهشي مهندسي صنايع، پژوهشكده توسعه تكنولوژي، ايران


در اين مقاله دو رويكرد براي ارزيابي كيفيت خدمت يك شركت امدادرساني خودرو با نظرسنجي از مشتريان اين شركت ارايه مي شود. يك رويكرد مبتني بر بررسي آماري از طريق اندازه گيري رضايت مشتري مي باشد و رويكرد ديگر مبتني بر بررسي به وسيله روش هاي كنترل كيفيت آماري است كه در اين زمينه تاكنون به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. مبناي نظري بررسي مدل كيفيت خدمت (سروكوال)، مي باشد. به طور كلي سه بُعد براي اندازه گيري كيفيت خدمت تعريف شده و مناسب بودن استفاده از اين ابعاد به صورت تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. سپس 18 عامل (3 عامل رضايت كلي و 15 عامل موثر بر رضايت كلي مشتري) شناسايي شده و مورد نظرسنجي و بررسي قرار گرفتند. داده هاي مربوط به طرز تلقي مشتريان از خدمات دريافتي در 15 ماه متوالي (هر ماه 2000 مشتري) در جوامع آماري مورد نظر جمع آوري و در نهايت روند اين درك مشتري در مدت ياد شده مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته هاي حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که استفاده از بازخوردهاي اين دو رويکرد به طور چشمگيري سبب افزايش رضايت و کاهش نارضايتي مشتريان مي گردد.


كليد واژه:

ارزيابي کيفيت آموزش با تکنيک MCDM فازي

نوري ايرج,اسدي بابك,رضازاده امير*

* دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران


ارزيابي كيفيت آموزش به علت ماهيت آن نيازمند روش هاي خاصي مي باشد. در اين مقاله سعي شده است تا با به كارگيري تكنيك هاي مختلف ارزيابي و رتبه بندي، روش نويني در ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزشي ارايه شود. به منظور اولويت بندي و يافتن ميزان اهميت شاخص هاي كيفيت آموزش، از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شده است. براي ارزيابي عملكرد هر يك از دوره ها بر مبناي شاخص هاي كيفيت آموزش، جمع آوري داده ها و تلخيص آن ها به كمك تئوري مجموعه هاي فازي انجام پذيرفته است و در نهايت براي رتبه بندي دوره هاي آموزشي و مقايسه آن ها نيز از روش TOPSIS سود برده شده است.


كليد واژه:
برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.منبع :سایت sid .ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#5
بررسي و ارزيابي اجزاي تكنولوژي در شركت هاي تابع برق تهران به كمك مدل اطلس تكنولوژي

انصاري منوچهر*,اصغري زاده عزت اله,اسكويي وحيد

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


آگاهي از وضعيت موجود هر سيستم و فرايندهاي آن، اولين گام براي تصميم گيري و سياست گذاري در راستاي مديريت بهينه آن سيستم است. هرگونه تصميم گيري و سرمايه گذاري در يك سازمان كه در واقع سرمايه گذاري روي تجهيزات، نيروي انساني و دانش مجموعه است نيز از اين اصل مستثني نيست. تركيب عوامل مذكور سازمان كه به عنوان تكنولوژي شناخته مي شود، همواره نيازمند مديريت صحيح و برنامه ريزي شده است. اين مديريت، بدون ارزيابي، دانش و شناخت كافي از وضعيت و عملكرد تكنولوژي در دست امكان پذير نمي باشد و در نهايت، به مديريتي با بازده پايين منتهي مي شود. مدل هاي ارزيابي تكنولوژي ابزاري در دست مديريت تكنولوژي است تا با كمك آن، سازمان به مديريتي مناسب بر اجزا تكنولوژي خود و در نهايت بازده سازماني مناسب نائل آيد. اين مقاله در ابتدا، به معرفي مفهوم تكنولوژي، اجزاي تكنولوژي و ارزيابي آن مي پردازد و در ادامه، به كمك مدل ارزيابي تكنولوژي اطلس تكنولوژي، به بررسي و تحليل تكنولوژي و اجزاي آن در شرکت هاي تابع برق تهران پرداخته است و در نهايت، نتيجه اين بررسي و نتايج حاصله و پيشنهادات مورد نظر ارايه مي شود.


كليد واژه:


ارزيابي عملكرد با روش امتيازات متوازن از طريق فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي

حق شناس اصغر*,كتابي سعيده,دلوي محمدرضا

* دانشكده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه اصفهان، ايران


در اين دنياي دايما در حال تغيير، تكنولوژي اطلاعات (IT) براي بقاي شرکت ها، يك «ضرورت» است، و وظايف واحد IT روز به روز مهمتر مي شود. ارزيابي واحد IT براي فهم اينكه چقدر اين واحد در اهداف استراتژيك و سازماني سهيم است، كار حياتي است. از آنجايي كه واحد IT وظايف بسياري انجام مي دهد كه به سادگي با واحدهاي پولي قابل سنجش نمي باشد، روش هاي ارزيابي كه به تنهايي بر معيارهاي مالي تكيه دارد، مناسب نيستند. هدف اين مطالعه ايجاد يك رويكرد بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) و روش امتيازات متوازن (BSC) براي ارزشيابي واحد IT در يك صنعت توليدي مورد مطالعه مي باشد. مفهوم روش امتيازات متوازن براي تعريف سلسله مراتب با چهار چشم انداز عمده يعني امور مالي، مشتري، فرايند كسب و كار داخلي، و يادگيري و رشد به كار مي رود. براي هر چشم انداز، شاخص هاي عملكرد انتخاب مي شود. سپس يك رويكرد «فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي» براي تحمل ابهام و عدم اطمينان در مورد اطلاعات پيشنهاد مي شود. نهايتا يك سيستم اطلاعاتي "FAHP" براي تسهيل فرايند حل مساله ايجاد مي شود. نتايج، يك راهنماي عمل در مورد استراتژي هاي بهبود عملكرد واحد، در اختيار واحدهاي IT در صنعت مورد مطالعه قرار مي دهد. ايجاد يک سيستم اطلاعات ابزار خوبي براي حل مشکلات تصميم گيري چندمعياره ارايه مي کند.


كليد واژه:

ارايه يک متدولوژي فازي جهت ارزيابي عملکرد تامين كنندگان در فرايند برون سپاري

موسي خاني مرتضي*,نايبي امين,بخشي جواد

* گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين، ايران


پس از پايان عصر يکپارچه سازي عمودي که در آن سازمان ها از ابتدا تا انتهاي فعاليت هاي زنجيره تامين (از لايه تامين تا لايه توزيع و تحويل محصولات و خدمات مشتري) را تماما خود پياده سازي و اجرا مي نمودند، اکنون عصر برون سپاري فعاليت هاي سازماني ظهور کرده است. امروزه يکي از دغدغه هاي مديران ارزيابي و کنترل فعاليت هاي برون سپاري شده مي باشد که اين امر در بسياري از موارد با توجه به قضاوت ها و استدلال هاي انساني و از همه مهمتر شرايط عدم قطعيت شاخص هاي ارزيابي، دستخوش سلايق و افکار کارشناسان قرار گرفته است که اين موضوع ادامه فعاليت هاي برون سپاري را به مخاطره مي اندازد. از اين رو در اين مقاله پس از بررسي مطالعات انجام شده در رابطه با معيارها و شاخص هاي ارزيابي عملکرد تامين کنندگان به مطالعه روش هاي ارزيابي موجود در اين زمينه پرداخته و سپس يک روش کنترل فازي امتياز ارزيابي را متناظر با عملکرد آنها ارايه مي نماييم. در پايان با توجه به اهميت موضوع ضمن انجام يک مطالعه موردي در بخش صنعت، به تجزيه و تحليل نتايج حاصله خواهيم پرداخت.


كليد واژه:استخراج و ارزيابي شاخص هاي مرتبط با آمادگي صنعت خودروسازي جهت پياده سازي ERP

صارمي محمود*,موسي خاني محمدرضا,عابديني مهدي

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


بکارگيري و پياده سازي فرآيند سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) يک چالش فني- اجتماعي است که بر سطوح استراتژيک و عملياتي شرکت تاثيرگذار خواهد بود و لزوماً اجراي آن بازده مورد انتظار سازمان استفاده کننده را به همراه نخواهد داشت. بدين منظور بايد قبل از پياده سازي ERP ميزان آمادگي سازمان براي پياده سازي اين سيستم، ارزيابي شود. لازم است يک سازمان قبل از پياده سازي ERP وضعيت کنوني خود را با توجه به عوامل اثرگذار بر آمادگي سازمان جهت پياده سازي موفق ERP را مشخص نمايد. ولي متاسفانه در پروژه هاي صورت گرفته در ايران آن طور که لازم است در مورد بومي سازي فاکتورهاي مرتبط با آمادگي سازمان هاي ايراني براي پياده سازي ERP توجه كافي مبذول نشده است. با بررسي تحقيقات انجام شده عوامل مرتبط با آمادگي صنعت خودرو سازي شناسايي گرديد. در مرحله بعدي با توجه به تحقيقات انجام شده در ايران در زمينهERP و همچنين با توجه به نظرات خبرگان 18 عامل شناسايي گرديد. سپس اين عوامل از طريق پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت و با استفاده از تحليل عاملي اين عوامل در قالب 5 فاکتور اصلي خلاصه گرديد و مهمترين عوامل مرتبط، با توجه به شرايط خاص صنعت خودروسازي مشخص گرديد. در مرحله آخر تحقيق پرسش نامه ديگري در قالب مقايسه دو به دوي 5 فاكتور اصلي طراحي گرديد با استفاده از مقياسات زوجي و با استفاده از تکنيک بردار ويژه مورد رتبه دهي قرار گرفت. اين تحقيق مي تواند راهنماي بسيار مفيدي براي شركت هاي خودروسازي كه قصد پياده سازي ERP را دارند؛ باشد و آنها مي توانند از عوامل استخراج شده و رتبه هاي بدست آمده جهت ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده سازي ERP استفاده نمايند.


كليد واژه: ارزيابي آمادگي، برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)، صنعت خودروسازي، عوامل بحراني موفقيت

اندازه گيري بلوغ دولت الکترونيکي دروزارت بازرگاني ايران - رويكرد فازي

صفري حسين*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


دولت الکترونيکي عبارتست از استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارايه خدمات دولتي به شهروندان، کسب و کارها، کارمندان دولت و ساير نهادهاي دولتي. دولت الکترونيکي يک تغيير بزرگ است که براي اجراي صحيح آن نياز به يک ديد جامع است. در طراحي يا استخدام دولت الکترونيکي، آنچه قبل از هر چيز بايد مورد بررسي قرار گيرد، شناسايي وضعيت فعلي دولت الكترونيکي است. سپس با توجه به شناسايي وضعيت کنوني مي توان برنامه اي بمنظور رسيدن به وضعيت مطلوب طراحي نمود. در اين مقاله، مدلي تحت عنوان مدل بلوغ دولت الكترونيکي وزارت بازرگاني (eGMMIMC) معرفي شده است که با ديد استقرايي ابتدا تمامي سازمان ها يا معاونت هاي تابعه يک وزارتخانه را مورد بررسي قرار داده و سپس از جمع بستن بلوغ دولت الکترونيکي در اين واحدهاي تابعه، بلوغ وزارتخانه را استخراج مي کند. در ادامه بر مبناي اين مدل، بلوغ دولت الکترونيکي در وزارت بازرگاني ايران با استفاده از يک سيسم فازي اندازه گيري شده است. طبق نتايج بدست آمده بلوغ دولت الکترونيکي در وزارت بازرگاني در مراحل نخستين خود (مرحله دوم با عنوان آماده سازي) مي باشد.


كليد واژه:ارايه چارچوبي براي مكان يابي مراكز صنعتي در سطح ملي همراه با مطالعه موردي

فرقاني علي*,يزدان شناس مينا,آخوندي عليرضا

* پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد دانشگاهي، گروه پژوهشي مهندسي صنايع، ايران


يكي از عوامل بسيار مهم در رقابت پذيري شرکت ها، تعيين بهترين مكان براي احداث و راه اندازي آنها است. تا كنون انواع مختلفي از مدل هاي مكان يابي مراكز صنعتي توسط محققان ارايه شده كه در آنها از شاخص هايي مانند زمان، هزينه، حمل و نقل، بازار به عنوان معيارهاي اصلي تصميم گيري استفاده شده است. در اين مقاله، يك چارچوب مناسب براي مكان يابي مراكز صنعتي در سطح ملي ارايه مي گردد. در اين چارچوب از انواع روش هاي تصميم گيري چند معياره استفاده شده است. اين چارچوب براي مكان يابي كارخانه آلومينيوم توسعه داده شده است. معيارهاي تصميم گيري نيز بر اساس نيازمندي هاي كارخانه مورد نظر، نظرات خبرگان و مديران، ملاحظات مسايل مكان يابي و سياست هاي خاص مكان يابي صنايع در كشور؛ تعريف گرديده است. ما اعتقاد داريم چارچوب ارايه شده رويكردي مناسب جهت حل مسايل مكان يابي در كشور مي باشد.


كليد واژه:


ارزيابي اعتماد بين شركا در مشارکت هاي راهبردي مورد كاوي: صنعت خودرو ايران

منطقي منوچهر*,البدوي امير,زبردست هادي

* دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه مالك اشتر، ايران


در اين مقاله ضمن شناخت مشارکت هاي راهبردي و بررسي عوامل موثر بر موفقيت آنها، بر مبناي نتايج مرور تحقيقات، مهمترين عامل رفتاري موثر بر موفقيت مشارکت ها (اعتماد) را شناسايي و انتخاب كرده و وضعيت آن را در يكي از مهمترين مشارکت هاي راهبردي صنعت خودرو ايران موردتحليل وارزيابي قرار مي دهيم .بدين ترتيب عملكرد مشاركت راهبردي فوق را ازمنظر رفتاري و از طريق مهمترين عامل موفقيت آن و بصورت غير مستقيم، مورد بررسي و موشكافي قرار داده و به كمك آن درك و بينش خوبي از اعتماد بين شركا، ابعاد مختلف آن و نيز ميزان موفقيت مشارکت بدست مي آوريم.


كليد واژه:برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.
منبع:» سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#6
بهينه سازي قابليت اطمينان در سيستم هاي سري با انتخاب هاي چندگانه و محدوديت بودجه با استفاده از الگوريتم مورچگان

جلالي ناييني سيدغلام رضا*,احمدي زر فردين

* دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت، ايران


الگوريتم مورچگان يك روش فرا ابتكاري است كه بر اساس رفتار مورچه هاي طبيعي عمل مي نمايد. در اين مقاله از اين الگوريتم به منظور بهينه يابي قابليت اطمينان در سيستم هاي سري با انتخاب هاي چندگانه در مورد هر زيرسيستم استفاده شده است، طوريكه انتخاب تكنولوژي به گونه اي صورت مي گيرد تا قابليت اطمينان با در نظر گرفتن محدوديت بودجه حداكثر گردد. اين مساله يك مساله برنامه ريزي صفر و يك غير خطي مي باشد كه از مسايل NP- hard محسوب مي شود. در الگوريتم مورچگان توسعه داده شده، هر مورچه مصنوعي بر اساس اطلاعاتي كه از مورچه هاي قبلي دريافت مي نمايد و با توجه به تابع هدف مساله اقدام به ايجاد يک جواب مي نمايد؛ اين جواب تضميني ندارد كه موجه باشد، لذا ابتدا با يك مكانيزم مناسب با يك جواب همسايه موجه جايگزين مي شود و سپس با استفاده از يك روش جستجوي محلي بهبود مي يابد. اين روش با تنها روش فرا ابتكاري موجود که يك الگوريتم مورچه مي باشد مقايسه شده است؛ نتايج محاسباتي نشان مي دهد كه الگوريتم ارايه شده مي تواند جواب هاي داراي كيفيت را براي مسايل با ابعاد بزرگ در زماني كوتاه بدست آورد.


كليد واژه:

مقاومت کاربران در برابر سيستم هاي اطلاعاتي و راهبردهاي افزايش سطح پذيرش

چهارسوقي سيدكمال*,داورزني هدي,شاه سمندي پرستو

* گروه مهندسي صنايع، دانشگاه تربيت مدرس، ايران


يکي از موضوعات مورد توجه در سيستم هاي اطلاعاتي، شناسايي عامل هايي است که منجربه موفقيت پياده سازي اين سيستم ها مي شوند. مقاومت کارکنان دربرابر تغيير از عوامل مهمي است که ممکن است در مسير پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي مشکل ساز شود. اين مقاله از طريق مطالعات پيمايشي به بررسي ارتباط بين دلايل مقاومت و نوع سيستم هاي اطلاعاتي پرداخته و ميزان اهميت هريک از راهبردهاي افزايش سطح پذيرش را در سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) و تراكنشي (TPS)، از ديدگاه مديران سنجيده است. نتايج حاصله از اين مطالعه، حاکي است که، MIS و TPS، به دلايل متفاوتي مورد مقاومت واقع مي شوند و درعين حال اثر بخشي راهبردهاي مختلف نيز در آن ها متفاوت است. اين تحقيق به شناسايي دلايل مقاومت و تبيين راهبردهاي مناسب هر سيستم مي پردازد و الگويي را براي پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي ارايه مي دهد.


كليد واژه:


مزيت رقابتي در شرکت هاي چند کسب و کاره و رويكرد رابطه اي

حميدي زاده محمدرضا*,حبيبي معصومه

* دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي، ايران


رشد و توسعه همواره يکي از اهداف مهم هر بنگاه اقتصادي بشمار مي آيد. اما چالش هاي دنياي امروز از جمله کميابي منابع و افزايش رقابت، شرکت ها را بر آن داشته است تا در جستجوي منابع پايدارتري براي کسب مزيت رقابتي خود باشند. در اين راستا، شرکت ها به استراتژي هاي تنوع و به عبارتي، ايجاد کسب و کارهاي جديد اما مرتبط- در جهت ايجاد هم افزايي و استفاده بهينه از امکانات و ظرفيت هاي خود- روي آورده اند. لذا، سوال اينجاست که استراتژي هاي تنوع چگونه مي تواند درکسب مزيت رقابتي به آنها کمک کند. گام اول در پاسخ گويي به اين سوال، يافتن يک رويکرد تئوريکي مناسب است که بتواند چگونگي ايجاد مزيت رقابتي را در شرکت هاي چند کسب و کاره توضيح دهد. در اين مقاله سعي شده است تا با تشريح موضوع و مقايسه اجمالي رويکردهاي مختلف به ارايه يک چارچوب نظري مناسب دست يابيم.


كليد واژه:


طراحي و مقايسه الگوي تصميم گيري راهبردي امام خميني (ره) با برخي از الگوهاي تصميم گيري راهبردي در مديريت نوين

فروتني زهرا*,عابدي جعفري حسن,تسليمي محمدسعيد,دراني كمال

* دانشگاه پيام نور، مركز خوي، ايران


محور، ركن و كانون اصلي وظايف مديريت «تصميم گيري» است. اين مقوله براي مديريت، سازمانها و نظام ها امري بسيار مهم و حياتي محسوب مي شود. هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصميم گسترده و چشم انداز آن وسيع تر باشد، آن تصميم از اهميت و حساسيت بيش تري برخوردار خواهد بود. تصميم هاي راهبردي داراي چنين ويژگي هايي هستند. نظر به اهميت و حساسيت اين تصميمات در قلمرو نظام اجتماعي و وجود خلا تحقيقاتي در اين زمينه، جا دارد براي شناخت، الگوسازي و الگوبرداري از الگوهاي موفق تصميم گيري راهبردي به مطالعه و پژوهش علمي پيرامون ويژگي هاي آن ها اقدام شود. به همين منظور اين مقاله كه برگرفته از يك پروژه تحقيقاتي است، بر آن شده است تا، خلاصه اي از يافته ها و نتايج حاصل از تحقيق علمي پيرامون ويژگي هاي الگوي تصميم گيري راهبردي امام خميني (ره) را ارايه و سپس آن را با برخي از الگوهاي تصميم گيري راهبردي در مديريت نوين مقايسه نمايد.


كليد واژه:
بررسي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش در تيم هاي كاري (مطالعه موردي: بانك كشاورزي)

لاجوردي سيدجليل*,خان بابايي علي

* دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي، ايران


قلمرو رقابتي كه سازمان ها در سال هاي اخير با آن مواجهند، در سطح بالايي از پويايي و بالندگي توصيف شده است. براي بقا در چنين شرايطي، استمرار و پايداري در مزيت رقابتي از طريق توسعه ظرفيت هاي فردي و سازماني، ضرورت يافته است. در اين راستا، برخي از انديشمندان و صاحب نظران معاصر اظهار مي دارند كه دانش، منبع عمده كسب مزيت رقابتي پايدار محسوب مي شود و به منظور دستيابي سازمان ها به چنين مزيتي، فرايند مديريت دانش مي تواند به عنوان يك فرصت استراتژيك، مورد توجه قرار گيرد. بررسي مطالعات انجام شده نشان مي دهند، سازماندهي بر اساس تيم هاي كاري يك گرايش جديد در تسهيل مديريت دانش است. اما، نكته حايز اهميت آن است كه سازماندهي به وسيله تيم هاي كاري به تنهايي كافي نيست. بلكه تيم هاي كاري خود بايد از خصوصيات و ويژگي هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند. بنابراين، هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و بررسي ويژگي هاي تيم هاي كاري در تسهيل مديريت دانش است. براي تجزيه و تحليل داده ها از رگرسيون خطي چند متغيره و تحليل عاملي استفاده شده و براي آزمون فرضيه ها، داده ها در دو فاز خلق و فاز انتقال و يكپارچگي دانش تجزيه و تحليل شده اند. برخي از نتايج تحقيق عبارتند از: وجود مهارت هاي مكمل و نيز فضاي اعتماد در بين اعضاي تيم هاي كاري از مهم ترين عوامل در تسهيل مديريت دانش (در هر دو فاز) بودند. ليكن، ويژگي خودمديريتي و استقلال و آزادي عمل اعضا به عنوان عوامل موثر فقط در فاز خلق دانش شناخته شدند.


كليد واژه:

استفاده از مدل معادلات ساختاري در ارايه مدلي براي موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات

مانيان امير*,موسي خاني محمدرضا,حاكي محمدكاظم

* گروه مديريت فناوري اطلاعات، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


امروزه فناوري اطلاعات علاوه بر تسهيل امور عملياتي، نقشي استراتژيک در تحقق اهداف کسب و کار سازمان ها دارد به طوري که سازمان ها به منظور تحقق نقش استراتژيک فناوري اطلاعات، ملزم به تدوين برنامه استراتژيک فناوري اطلاعات هستند. بدين ترتيب برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات نقشي حياتي در ايجاد همراستايي بين کاربري هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي کسب و کار سازمان دارد. تا کنون چارچوب هاي متفاوتي براي تدوين برنامه استراتژيک فناوري اطلاعات ارايه شده است ولي هنوز سازمان ها در تدوين اين برنامه حياتي با مشکلاتي مواجه هستند که نهايتا اين مشکلات منجر به شکست برنامه هاي تدوين شده مي گردد. مقاله حاضر سعي دارد با شناسايي عوامل سازماني موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک آماري مدل معادلات ساختاري، مدلي را براي موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات ارايه دهد. مدل ارايه شده تلاشي است كه براي اولين بار ارايه شده و هيچ مدل مشابهي در تحقيقات داخل يا خارج از كشور ارايه نشده است. همچنين عوامل سازماني موثر هم، با بررسي تحقيقات مختلف و يكپارچه سازي نتايج آن ها شناسايي و گردآوري شده است.


كليد واژه: برنامه ريزي استراتژيک، عوامل سازماني، مدل معادلات ساختاري، همراستايي استراتژيک
ماهيت رقابت پذيري: نگاهي چند بعدي

آقازاده هاشم*,طبيبي محمدرضا

* دانشكده مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي، ايران


در تحقيقات مختلف و از جنبه سطح بررسي، رقابت پذيري در سه سطح ملي (کشوري)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان سطح بنگاه بيشتر از دو سطح ديگر مورد مداقه واقع شده است، بر همين اساس در اين مقاله نيز ضمن بررسي کلي رقابت پذيري در سطوح ملي و صنعت، به بررسي عمقي آن در سطح بنگاه خواهيم پرداخت. از جنبه رويکرد بررسي، عمدتا بر اساس دو رويکرد محتوايي و فرايندي به شناسايي رقابت پذيري پرداخته شده است، بر مبناي رويکرد اول در شناسايي رقابت پذيري همواره بايد بر نيازهاي بازار و محيط تاکيد شود در حاليکه در رويکرد دوم، بجاي تمرکز بر تحليل رقابت، فرايند دستيابي به شرايط رقابتي مورد توجه قرار مي گيرد. در اين مقاله در قالب بعد يا جنبه سوم شناسايي رقابت پذيري، مولفه هاي رقابت پذيري بنگاه در دو نوع تشکيل دهنده و تاثيرگذار دسته بندي شده اند. نکته قابل توجه اين است که يک سري از مولفه ها که در سطح ملي به عنوان مولفه هاي تشکيل دهنده رقابت پذيري هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه هاي تاثيرگذار بوده و بر عکس برخي از مولفه ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه هاي تاثيرگذار تلقي مي شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملي به عنوان مولفه هاي تشکيل دهنده باشند.


كليد واژه:

برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.


منبع سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#7
وزن دهي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر کيفيت لاستيک خودرو با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه مطالعه موردي: شركت كوير تاير

اصغري زاده عزت اله*,انصاري منوچهر,كياني ماوي زهرا

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


يكي از مهمترين قسمتهاي يك وسيله نقليه را مي توان تاير به شمارآورد به نوعي كه عملكرد هر وسيله نقليه اي تا حد زيادي وابسته به تايرهاي آن است. در ميان روش هاي گوناگوني كه براي مطالعه رفتار مكانيكي تاير به كاربرده مي شود، مدلسازي رياضي به خاطر قابليت بالايي كه در اين زمينه ازخود نشان مي دهد، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اين زمينه، تا كنون مدل هاي رياضي گوناگوني مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق، مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) به منظور رتبه بندي شاخص هاي مهم موثر بر كيفيت تايرها به كار برده شده است. به اين صورت كه در راستاي تحقق انتظارات مشتري و جلب رضايت او كه هدف هر توليد كننده اي مي باشد، شاخص هاي مهم موثر بر كيفيت لاستيك خودرو توسط كارشناسان امر و تعدادي از مشتريان، شناسايي و رتبه بندي مي شود. در اين پژوهش شاخص هاي انتخاب شده توسط كارشناسان، از طريق تكنيك هاي AHP و ENTROPY وزن داده شده و رتبه بندي مي گردند. پنج نوع تاير با كيفيت هاي متفاوت به عنوان گزينه هاي تصميم انتخاب شده، سپس اين گزينه ها با توجه به وزن هاي بدست آمده از دو تكنيك ذكر شده براي شاخص ها، از طريق تكنيك هاي TOPSIS و ELECTRE رتبه بندي گرديده و در مورد آنها تصميم گيري مي شود. در نهايت چهار حالت رتبه بندي حاصل شده كه از طريق تكنيك هاي ادغام MADM (روش هاي ميانگين حسابي، بردا و كاپلند) به نتيجه گيري واحد در اين زمينه خواهيم رسيد.


كليد واژه:تحليل رفتار مصرف كننده در اينترنت

حقيقي محمد*,احتشامي اكبري كامليا

* گروه مديريت بازرگاني، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


در ادبيات بازاريابي و علوم انساني كليه كنش ها، رفتار و تصميمات انساني بر اساس الگوي عقلانيت بنا گذاشته شده است. از ديدگاه هابرماس، نگرش و الگوي حاكم بر عقلانيت انساني تنها بعد كاركردي و محاسبه سود و زيان را در برنمي گيرد بلكه عوامل فرهنگي و ارزشي نيز در فرايندهاي عقلاني دخيل مي باشند. تحقيق حاضر سعي دارد تا برداشت هابرماس از عقلانيت را در مورد فرايند تصميم گيري مصرف كننده در اينترنت در سطوح تحليل خرد و مياني به ارزيابي بگذارد. هدف نهايي بازنمايي مدل تصميم گيري مصرف كننده در اينترنت مي باشد و بدين منظور از دو روش كمي و كيفي و همچنين تطابق يافته هاي تحقيق مدد گرفته شده است.


كليد واژه:


بررسي تحليل محتواي گرايشهاي پژوهشي در مجلات علمي تخصصي مديريت

زكي محمدعلي*

* گروه جامعه شناسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه امام حسين


ارتباط علمي يكي از محورهاي اساسي نهاد اجتماعي علم است. مجلات علمي تخصصي يكي از مجاري توليد علمي و ارتباط علمي تلقي شده و سعي در ايفا دو كاركرد فوق ميان انديشمندان درحوزه هاي مختلف علمي را عهده دار هستند. بررسي تاريخي علوم نشان مي دهد كه عوامل موثري درشكل گيري، پيدايش، رشد و توسعه يافتگي علوم به طور عام و دانش مديريت به طور خاص نقش داشته اند كه از آن ميان مي توان مجلات علمي تخصصي را مورد نظر قرار داد. مجلات علمي تخصصي نشريات تخصصي هستند كه با فاصله زماني منظم و در مدت نامعلوم منتشر شده وبه ايفاء دو كاركرد اجتماعي توليد علمي و ارتباط علمي مي پردازند. تعداد متعدد، متنوع و مختلفي مجلات علمي تخصصي در حوزه دانش مديريت منتشر مي شود كه گذشت دهه هاي مختلف 1930 تاكنون معرف آن است كه برتعداد مجلات علمي منتشره افزوده گرديده است. مقاله حاضر سعي در بررسي تحليل محتواي گرايش هاي پژوهشي در مجلات علمي تخصصي مديريت دارد.بر اين اساس پژوهشي با استفاده از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاع رساني اينترنتي مطالعات سازماني (كاميينگز، 2005) و با استفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گرديده است. اطلاعات مربوط به 2868 فهرست مقالات چهار مجله علمي تخصصي مديريتي جمع آوري گرديد كه در طي سال هاي 2001-1981 ميلادي منتشر شده و فهرست مقالات مذكور قابل چاپ در 197صفحه بوده اند. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل تعداد مقاله، سال انتشار، نوع مجله، تعداد نويسنده و متغير وابسته مربوط به گرايش هاي 24 گانه پژوهشي سازماني در نظر بوده است. داده هاي پژوهش پس از جمع آوري براي طبقه بندي و تجزيه و تحليل هاي آمار توصيفي و استنباطي از برنامه كامپيوتري SPSS كدبندي و استخراج شده است.


كليد واژه:

رويكرد مصداقي سنجش عملكرد زنجيره عرضه همراه با مطالعه موردي در صنعت خودرو

محمدي زنجيراني داريوش*,مدرس يزدي محمد

* گروه مديريت، دانشكده علوم انساني، دانشگاه خليج فارس


اگر چه تحقيقات بسياري در زمينه نظريه هاي علمي و تجربه هاي عملي در حوزه مديريت زنجيره عرضه (SCM ) به عمل آمده و ارزيابي عملكرد آن نيز از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته است، با وجود اين، موضوع ارزيابي عملكرد SCM از نقطه نظر هاي متعدد از جمله انتخاب مقياسها و شاخصهاي مناسب ، توسعه فنون رياضي اندازه گيري عملكرد و نيز دستيابي به بسياري از ويژگيهاي كاربردي حاصل از محاسبات عملكرد، مي تواند توسعه يابد. اشكالها و نقصهاي اساسي بسياري باعث مي شوند تا سيستمهاي ارزيابي عملكرد فعلي در توسعه و بهبود SCM از كارايي و اثربخشي كافي برخوردار نباشند. به منظور پاسخ گويي و پوشش نارساييهاي ماهوي سيستمهاي ارزيابي عملكرد در زنجيره عرضه و نيز جامعيت ارزيابي زنجيره، در اين مقاله مدل جامعي تدوين و ارايه مي شود كه بر دو رويكرد اصلي اثربخشي اجراي اهداف استراتژيک زنجيره و تامين رضايت مراکز ذي نفع در آن مبتني بوده و در صدد نمايش توانمندي زنجيره عرضه در يك مدل چند سطحي و رويكردي فرايند محور است. رويکرد ابتکاري مدل در مورد تامين رضايت مراکز و گروههاي ذي نفع در زنجيره سبب شده تا شاخصهاي مناسب سنجش نيز بر مبناي روش جديدي، تحت عنوان روش مصداقي استخراج شاخصها تعيين و مورد بررسي قرار گيرند. اين روش بر ملاحظه مصاديق اهداف راهبردي زنجيره عرضه و تبيين عوامل كليدي موفقيت در هر رده از زنجيره مبتني است.


كليد واژه:

هيدروکراسي يا بوروکراسي

قلي پور آرين*

* گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


عقلانيت ابزاري كارايي مدار مديريتي در انديشه جامعه شناسي هاي خود را به عقلانيت زمينه مدار مي دهد که در آن مشروعيت برون سازماني به اندازه كارايي درون سازماني اهميت دارد. منطق مديريتي كارايي طراحي ساختارهاي كارا و منطق اجتماعي مشروعيت، كاركرد سمبليك ساختارها را براي سازمان موثر دانسته و كنار گذاشتن وظيفه شناسانه كارايي را در طراحي ساختار خاطر نشان مي سازد. اين مقاله در صدد تبيين دو نوع ساختار سازماني به صورت همزمان در ايران کنوني است. اول ساختار سازماني نمايشي که به دليل نهادي شدن دموکراسي به صورت رسمي بيان مي شود تا با اسطوره هاي جهاني هم شکلي ايجاد کند و دوم ساختار سازماني واقعي که حاصل ساختار اجتماعي ايران و چگونگي رسوب گذاري دوران کهن بوده و در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد؛ يعني يافته هاي تحقيق حاکي از وجود همزمان دو ساختار در سازمانهاي ايراني است: ساختار دموکراتيک نمايشي و ساختار هيدروليک واقعي.


كليد واژه:


نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فکري سازمان (مطالعه دو شركت خودرو ساز ايراني)

قليچ لي بهروز*,مشبكي اصفهاني اصغردر اقتصاد مبتني بر دانش از سرمايه فكري به منظورخلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك سازمان به توانايي اش درمديريت اين منبع كمياب بستگي دارد. به علاوه، يکي از قابليت هاي مهم سازماني که مي تواند به سازمان ها در خلق و تسهيم دانش کمک بسيارنمايد و براي آنها در مقايسه با سازمان هاي ديگر «مزيت سازماني پايدار» ايجاد کند، سرمايه اجتماعي است. از اين رو، هدف اين مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فکري دو شرکت خودرو ساز ايراني است. روش تحقيق، توصيفي و تحليلي و جامعه آماري اين تحقيق نيز مديران شركت هاي مورد مطالعه بودند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در اين دو شرکت بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فکري شان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزايش سرمايه اجتماعي، سرمايه فکري شان در ابعاد انساني، ساختاري و رابطه اي افزايش يافته است.


كليد واژه: سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني، سرمايه رابطه اي، سرمايه ساختاري، سرمايه فکري
طراحي زنجيره تامين مبتني بر نوع و چرخه عمر محصول

مدرس يزدي محمد*,يدالهي فارسي جهانگير,جعفرنژاد احمد,جمالي غلام رضا

* دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي شريف


يكي از جنبه هاي بسيار مهم مديريت زنجيره تامين عبارتست از انتخاب نوع زنجيره تامين مناسبي كه بتوان از آن طريق به عملكرد بهينه در سرتاسر زنجيره دست يافت. در اين مقاله زنجيره هاي تامين ساخت به سه نوع ناب, چابك و تركيبي طبقه بندي شده است. هم چنين زنجيره تامين متناسب با نوع محصول كه به سه نوع محصول استاندارد (كاركردي)، محصول ابداعي و محصول تركيبي تقسيم ميگردند، مورد تشريح قرار گرفته است. سپس چارچوبي را جهت طبقه بندي زنجيره هاي تامين مبتني بر مشخصات محصول و مراحل چرخه عمر محصول ارايه گرديده است. در ادامه مدلي جهت انتخاب زنجيره متناسب با نوع محصول توسط هر سازمان، مورد بحث قرار گرفته است.


كليد واژه:

برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کندی.


منبع سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#8
تعيين عوامل موثر در انتخاب روش همکاري ميان بنگاه ها: مطالعه موردي دربنگاه هاي فناوري اطلاعات ايران

حنفي زاده پيام*,سلامي رضا,روحاني طباطبايي مينا

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي


همکاري ميان بنگاه ها در دو دهه گذشته به شدت مورد توجه مديران قرار گرفته است. انگيزه هاي گوناگوني براي ايجاد همکاري ميان دو يا چند بنگاه وجود دارد. دسترسي به مهارت و دانش فني، تامين مالي، کسب مزيت رقابتي و محدود کردن و مديريت ريسک مي تواند انگيزه همکاري ميان بنگاه ها باشد. بنگاه جهت نيل به هدف مورد نظر در همکاري، نيازمند به استفاده از روش همکاري مناسب است. انتخاب روش همکاري مناسب در موفقيت و شکست بنگاه نقش به سزايي دارد. از اين رو آشنايي با روش هاي همکاري و تعيين عوامل موثر در انتخاب روش همكاري مناسب، براي مديران بنگاه ها از اهميت بسياري برخوردار است. در اين مقاله تجربيات شركت هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات در زمينه انتخاب همكارانشان، از طريق پرسشنامه، مورد مطالعه قرار گرفت و به ارايه چارچوبي براي انتخاب روش همكاري مناسب منجر شد.


كليد واژه:


ارائه مدلي به منظور تعيين سياست نگهداري اثربخش با رويكرد پويايي سيستم

سليمي محمدحسين*,ايرج پور عليرضا

* دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير


در اين تحقيق با توجه به ماهيت پوياي سيستم ها و ماشين آلات تلاش در جهت ارايه مدلي گرديده است كه بتواند اين ويژگي را در طراحي مدل نگهداري لحاظ نمايد. بدين منظور يك مدل سيستم پويا ارايه گرديده است كه مهمترين متغيرهاي تاثير گذار در طول چرخه عمر همچون عمر سيستم، ميزان بحراني بودن ماموريت، سطح دسترسي، بهبود در قطعات و سيستم ها، نرخ شكست و ... را در انتخاب و ارزيابي سياست نگهداري مد نظر قرار مي دهد. در واقع به دنبال توسعه و ارايه چارچوبي هستيم كه هم بتواند به ارزيابي سياست هاي نگهداري سيستم بپردازد و هم تاثير پارامترهاي نگهداري بر هزينه چرخه عمر سيستم را شبيه سازي نمايد. معيارهاي مورد استفاده براي اندازه گيري اثربخشي سياست نگهداري مورد استفاده، هزينه چرخه عمر و خرابي هاي تجمعي ميباشند. در اين تحقيق با استفاده از دانش سيستم پويا مدل سازي نگهداري صورت پذيرفته است. در واقع هدف هر مدل نگهداري ايجاد تعادل بين هزينه هاي خرابي و فرصت از دست رفته با هزينه هاي نگهداري پيشگيرانه مي باشد كه اين اصل در مدل پيشنهادي در تعيين سياست نگهداري پيشگيرانه بر اساس پيش بيني فرصت از دست رفته ملاك عمل بوده است. روش بكار گرفته شده مبتني بر پيش بيني خرابي هاي آينده با استفاده از متوسط فرصتهاي از دست رفته تجمعي مي باشد. مدل ارايه شده، چارچوب ارزيابي و تصميم گيري در سطوح سه گانه مديريت عملياتي، مياني و سطوح بالا به منظور انتخاب سياست اثر بخش نگهداري را مشخص مي سازد.


كليد واژه:


طراحي مبتني بر بديهيات ابزاري جهت فازبندي و استقرار سيستم توليدي

صارمي محمود,شيخ رضا*

* گروه مديريت و حسابداري، دانشگاه صنعتي شاهرود


حضور موفقيت آميز بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در عرصه رقابت جهاني منوط به اين است که بتوانند با استفاده از سيستم هاي توليدي خاص صنايع خود را مورد حمايت قرار دهند. لازمه انجام چنين كاري شناخت كافي ازعناصر و روابط موجود در سيستم توليدي مورد نظرمي باشد. دخالت عامل انساني در سيستم هاي پيچيده توليدي و اجتماعي و گستردگي آن موجب گرديده تا شناسايي اجزا و تعيين تقدم و تاخر روابط بين عناصر مشكل گردد. شناخت نا كافي نسبت به سيستم و روابط بين اجزا آن موجب طراحي نا مناسب و ايجاد سيستم زمانبندي ناكارا شده است. يكي از ابزارهاي مفيد در طراحي انواع سيستمها از جمله طراحي و فازبندي سيستمهاي توليدي تکنيک طراحي مبتني بر بديهيات است. استفاده از دو اصل بديهي موجب مي شود که طراحي انجام شده از اعتبار بالايي برخوردار بوده و نسبت به ساير تکنيکها ارجحيت داشته باشد.
با استفاده از اين تکنيک ؛عناصر و روابط بين اجزا سيستم شناسايي شده و بر اساس اصول بديهي؛ سيستم مورد نظر طراحي مي گردد.


كليد واژه:

سنجش کيفيت خدمات واحد فناوري اطلاعات همراه با مطالعه موردي در صنعت حمل و نقل

قصيري كيوان*,پيشداد سارا

* دانشكده مهندسي راه آهن، دانشگاه علم صنعت ايران


نظر به اين که سازمان ها امروزه به دنبال يافتن راه هاي رقابت موثر تر در بازارهاي در حال رشد هستند و خدمات درون سازماني نقشي غير قابل انکار در جهت گيري رقابت ميان سازمان ها ايفا مي کند، توجه مديران به خدمات درون سازماني جلب شده است که مزاياي رقابتي را براي سازمان آن ها به دنبال داشته باشد. يکي از انواع اين خدمات فناوري اطلاعات مي باشد که هزينه قابل توجهي را از مجموع هزينه هاي سازمان به خود اختصاص مي دهد. در نتيجه اين مسايل ارزيابي عملکرد واحدهاي IT، به صورت يکي از جنبه هاي مهم نظارت سازماني در آمده است. در اين تحقيق ابتدا مروري بر سه مدل رايج در ارزيابي کيفيت خدمات به نام هاي SERVQUAL، SERVPERF و Normed Quality صورت گرفته است و از ميان آن ها روش SERVQUAL جهت ارزيابي کيفيت خدمات IT انتخاب شده است و سپس با استفاده از آن، کيفيت خدمات واحد IT يکي از شرکت هاي حمل و نقل کشور ارزيابي شده است. بر اساس تحليل شکاف پيشنهاداتي براي بهبود کيفيت خدمات IT ارايه گرديده است. در اين مقاله با انجام تحليل عاملي نتيجه گيري شده است که خدمات IT بر ابعاد SERVQUAL تاثيرگذار است و در نتيجه آن ابعاد جديدي معرفي شده است.


كليد واژه:تاثير تفکر ناب در بهبود مهندسي مجدد فرآيندها

گيلاني نيا شهرام*

* گروه مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت


يكي از ايده هاي جديدي كه به عنوان جانمايه تحولات مورد توجه قرار گرفته و در معماري بهينه فرآيندها با ديدگاهي سيستمي مورد استفاده مي باشد فلسفه تفكر ناب است كه در مقاله حاضر به تشريح مفهوم، اصول و چگونگي كاربرد اين فلسفه در بهبود فرآيند مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني پرداخته شده است. فلسفه تفكر ناب يكي از كاربردي ترين ابزارهاي مفهومي در طراحي فرآيندهاي اطلاعاتي سازمان است.


كليد واژه:

ارزيابي عملكرد سيستم صف كارمند- تحويلداري در بانك سپه

مومني منصور*,محقر علي,متين نفس فرهاد

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


بانك ها بي شك در اقتصاد ايران همچون ساير كشورها به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي واسطه اي در جايگاه سازمان هاي مالي، دولت را در اجراي سياست هاي پولي ( انبساطي و انقباضي) ياري مي كنند. اين سازمان ها كه در تقسيم بندي بخش هاي اقتصادي در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقيم با نيروي انساني و مشتريان قرار دارند، به عبارت ديگر مشتري و عامل انساني چه درقالب خدمت گيرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حيات و بقاي آن است، لذا بهينه سازي سيستم خدمت دهي بانك ها مي تواند در محيط رقابتي امروز با افزايش رضايت مشتريان و كاهش هزينه ها باعث ايجاد مزيت رقابتي براي آنها گردد. سيستم كارمند- تحويلداري يكي از طرح هايي است كه در راستاي تكريم ارباب رجوع و با هدف جلب هر چه بيشتر رضايت آنها طراحي شده است. از اين رو رفع نقاط ضعف آن مي تواند سر آغاز حركت به سمت مشتري مداري و موفقيت سيستم بانكي شود. در اين تحقيق سعي بر اين بوده كه از طريق بكارگيري تكنيك ها و مدل هاي صف به ارزيابي عملكرد سيستم كارمند– تحويلداري در بانك سپه به لحاظ پارامتر ها و شاخص هاي تيوري صف (معيارهاي زماني، معيارهاي تجمعي و شاخص بهره وري) پرداخته و عملكرد سيستم مذكور با سيستم قبلي (تحويلداري) مقايسه شود. براي اين مهم با ارايه مقدمه اي كوتاه به تشريح مباني نظري و متدولوژي تحقيق پرداخته و در ادامه با استناد به مباني نظري، اقدام به پردازش داده ها از طريق بكارگيري تكنيك هاي آماري و مدل هاي مورد استفاده در تيوري هاي صف شده و پس از انطباق اطلاعات بدست آمده از طريق پردازش داده ها با فرضيات و اهداف مورد نظر به آناليز دقيق سيستم هاي تحويلداري و كارمند– تحويلداري، ارايه نتايج و پيشنهادات پرداخته شده است.


كليد واژه:


طراحي مدل آرماني برنامه ريزي توليد براي شرکت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي يزد

مهرگان محمدرضا*,كاظمي عاليه,كامياب مقدس امين

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


پويايي هاي حاكم بر محيط تجاري واحدهاي توليدي و تعدد عوامل موثر بر عملكرد آنها بر لزوم پرداختن به برنامه ريزي به عنوان يكي از وظايف اصلي مديريت مورد تاكيد بوده است. در اين ميان برنامه ريزي توليد در شركت هاي توليدي از مهمترين ابزار موفقيت محسوب مي شود. در مقاله حاضر سعي بر آن است تا با استفاده از شيوه هاي تحقيق در عمليات، مدلي مناسب براي برنامه ريزي توليد در صنعت سيم و كابل ارايه داده شود به گونه اي كه بتوان الگويي مناسب از ارتباطات منطقي بين عمليات را تدوين و به كمك آن مسوولين ذيربط را در امر برنامه ريزي آتي ياري نموده و باعث افزايش بهره وري شد. در اين مقاله پس از آشنايي مختصر با برنامه ريزي توليد و تکنيک هاي آن و همچنين نحوه توليد کابل هاي مخابراتي مسي، با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني، برنامه ريزي توليد انجام خواهد شد.


كليد واژه:
برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.

منبع سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط pishi ، MASTER
#9
سازوكارهاي يادگيري سازماني، مبنايي براي ايجاد يك سازمان يادگيرنده

تسليمي محمدسعيد,فرهنگي علي اكبر,اسماعيلي وجيهه*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


به رغم گذشت بيش از ده سال از طرح نظريه سازمان يادگيرنده توسط پيترسنگه، به دليل عمق و وسعت بسيارش هنوز جنبه هاي مبهم بسياري در اين ايده وجود دارد كه آشكار سازي آن ها نيازمند تحقيقات بيشتري است. در اين مقاله چيستي سازوكارهاي يادگيري سازماني همراه با مدلي از سازمان يادگيرنده بحث شده و هم چنين سازوكارهاي يادگيري سازماني در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفت ايران با روش ميداني مورد بررسي قرار گرفته است. ضمن اعتبار سنجي پرسشنامه، نتايج به دست آمده از آزمون دو جمله اي حاکي از آن است که شرکت مذکور از سازوکارهاي مناسب يادگيري سازماني جهت تسهيل يادگيري سازماني، تشخيص نيازهاي يادگيري و توسعه، برآوردن نيازهاي يادگيري توسعه و اجراي دانش فراگرفته شده در عمل، برخوردار است.


كليد واژه: سازمان يادگيرنده، سازوكارهاي يادگيري سازماني، يادگيري سازماني
طراحي و تدوين الگوي تغييرات در بنادر تجاري كشور، قبل از الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني

شجاعي منوچهر,عزيزآبادي ابراهيم*

* دانشگاه تهران


بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دريايي كشور به دليل تاثيري كه مي تواند در فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد داشته باشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است. از سوي ديگر، به لحاظ دسترسي كشور به آب هاي آزاد بين المللي، بستر ويژه اي براي كشور فراهم است. ماهيتي به شرح فوق، امكاني را براي حضور در تجارت جهاني، براي كشور جمهوري اسلامي ايران تدارك مي آورد و در شرايط عدم عضويت، الزاماتي را نيز، به دنبال دارد. اين امر، زمينه ساز انتخاب راهبردها و روش هايي است كه به پشتوانه آن، شيوه پيوستن، تدوين و پيش زمينه هاي آماده سازي، فراهم گردند. سازمان تجارت جهاني، بهره مند از اصول و ديدگاه هاي ويژه اي است. به اين ترتيب كشورهايي كه ايده و لزوم پيوستن به آن را دارند، مي بايستي تا در مرتبه نخست، اصول سازمان تجارت جهاني را پذيرفته و در گام دوم، در تدوين پيمان ها و توسعه زواياي سيستم تجارت چندجانبه، مشاركت پويا داشته باشند. بر اين اساس، ضرورت دارد تا بنادر، پيرامون اصول اساسي داور بر تجارت جهاني، توانا شوند تا كارآموزدگي هاي جديد، براي به حقيقت پيوستن آرمان هاي همگرا با الگوي هاي فعاليت تجارت جهاني را بياموزند و خود را با شرايط تجارت جهاني هماهنگ سازند. اين پژوهش بر اساس توصيف تشريح ويژگي هاي انطباق با اصول داور بر سيستم تجارت جهاني است. كه از طريق انجام گفتگوهاي تخصصي، كه كادر خبره در حمل و نقل دريايي، جامعه آماري آن را تشكيل داده اند، و هم چنين انجام بررسي هاي تطبيقي در چند كشور نمونه، كه به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند، مبادرت به پردازش روش و ترسيم شيوه پيوستن نموده است.


كليد واژه:كاربرد تكنيك شبكه عصبي براي ارزيابي روابط بين خريدار و فروشنده

آقاحسينعلي شيرازي محمود*

* دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي


هر چند در حال حاضر جذابيت مباحث مفهومي در مباحث مربوط به مديريت و بازاريابي به خوبي قابل درك است، اما تلاش براي تعيين عوامل موثر بر كيفيت روابط به خاطر پيچيدگي در عوامل پايه اي و مشكل به هم پيوستگي اين عوامل چالش انگيز است. فنوني سنتي رگرسيون در تجزيه و تحليل داده هايي كه خطوط چندگانه داشته يا اطلاعات ناقص هستند موثر عمل نمي كنند. به همين دليل استفاد از فن جديدي به نام تحليل شبكه عصبي تلاش مي كند تا عوامل موثر بر كيفيت روابط به ويژه روابط خريدار و فروشنده را شناسايي كند. اين فن بر اساس روش يادگيري از اطلاعات آماري با الگوبرداري از عملكرد مغز انسان طرح ريزي شده و به اين وسيله روابط بين متغيرهاي داده و ستاده از طريق يك متغير بينابين و پنهاني تعيين مي شوند. در اين مطالعه يك شبكه عصبي با تركيب دو جز اصلي كيفي روابط يعني رضايت مندي و اطمينان و پنج داده بين فروشنده و خريدار ايجاد شده است. در مقايسه دو فن رگرسيون چندگانه و شبكه عصبي، دومين فن، نتايج آماري و علمي تري را ارايه مي دهد. به طوري كه به همين دليل كاربردهاي جديدي از اين فن در مديريت و بازاريابي به وجود آمده است.


كليد واژه: ارزيابي رابطه خريدار و فروشنده، رابطه خريدار و فروشنده، شبكه عصبيمدل مرجع توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دانشگاه هاي ايران

علي احمدي عليرضا,فتحيان محمد,سلطاني فرزاد*

* دانشگاه علم و صنعت


امروزه يکي از دغدغه هاي اصلي سازمان ها، استفاده از امکانات و ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور يکپارچه سازي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي در سطح سازمان و افزايش بهره وري در کليه سطوح است. به اين منظور مدل ها، چارچوب ها و متدولوژي هايي مختلف معماري سازماني (مانند FEAF، TOGAF) ارايه شده است که سازمان ها را در جهت دستيابي به يک طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات ياري مي نمايد. از آنجايي که اين متدولوژي ها عام بوده و به صورت تخصصي براي صنايع مختلف طراحي نشده اند، از اين رو ممکن است زمان و هزينه بسيار زيادي را جهت پياده سازي به خود اختصاص دهند و به علاوه باعث عدم يكپارچگي برنامه ريزي هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات براي صنايع مختلف گردند. به جهت گستردگي فعاليت هاي مرتبط با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و هم چنين تنوع صنايع، نياز به مدل هاي مرجع فني ويژه صنايع احساس مي شود تا بتوان بر اساس آن ها اصول و جوانب مختلف فني فناوري اطلاعات و ارتباطات را در سازمان ها با توجه به نياز تخصصي صنايع مورد توجه قرار داد. افزون بر اين، بتوان فعاليت هاي مرتبط با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را در صنايع به ويژه در راستاي تحقق دولت الكترونيك يكپارچه نمود. در اين مقاله پس از بررسي مدل هاي مرجع معتبر در سطح جهان به انتخاب يك مدل مرجع مناسب پرداخته شده و سپس با توجه به اسناد بالادستي دانشگاه هاي ايران در سطح كشور اين مدل بومي سازي شده است.


كليد واژه:
بررسي رابطه صفات شخصيتي و انگيزشي مديران با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان در سازمان هاي دولتي شهر کرمان

متقي محمدحسين,بهشتي فر مليكه*

* دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان


با شناخت صفات شخصي مديران موفق، ترسيم الگوي موفقيت در جامعه امکان پذير گشته و صفات معيني که به رفتارهاي مطلوب در سازمان منجر مي شود، مشخص مي شود.
در اين پژوهش از روش همبستگي و همچنين جامعه آماري كه شامل کليه مديران سازمان هاي دولتي شهر کرمان به تعداد 68 نفر بودند، براي جمع آوري اطلاعات از سه پرسش نامه صفات شخصيتي، صفات انگيزشي و موفقيت مديران استفاده شد.
يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد که بين صفات شخصيتي مديران مثل ابتکار، توانايي سرپرستي، اعتماد به نفس، قاطعيت و بلوغ و کمال با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، و بين برخي صفات شخصيتي مديران مثل هوش، وابستگي با کارکنان و مردانگي با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان رابطه اي وجود ندارد. از طرفي، بين صفات انگيزشي مديران مثل نياز به پيشرفت حرفه اي و نياز به خود شکوفايي با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان رابطه معني داري وجود دارد، و بين برخي صفات انگيزشي مديران مانند نياز به قدرت، نياز به پاداش مالي و نياز به امنيت شغلي با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان رابطه اي وجود ندارد. در نتيجه مديراني که ارزيابي مثبتي از موفقيت خود دارند داراي صفات شخصيتي و انگيزشي خاصي هستند که به واسطه آن به رفتارهاي مطلوب معيني در سازمان مبادرت مي ورزند. پي آمد اين رفتار مطلوب موفقيت است.


كليد واژه:


بررسي نقش قابليت يادگيري بازار در خلق محصولات نوآورانه

منتظر غلامعلي,ناصربخت نرجس*

* دانشگاه تربيت مدرس


کسب مزيت رقابتي، از مباحث چالش برانگيز در دنياي رقابتي امروز است و محققان بسياري اين موضوع را مطالعه و بررسي کرده اند. نتيجه اين تحقيق ها، بنيان سازمان هاي بازار راهبر را شکل داده است. سازمان هاي بازار راهبر، مشتري و بازار را مبناي کسب و کار خود قرار داده اند. صاحب نظران، شاخص ترين قابليت متمايز اين نوع سازمان ها را، قابليت يادگيري بازار در نظر گرفته اند. از طرف ديگر، در منابع نظريه مبتني بر منابع، که فلسفه آن تاکيد بر منابع و قابليت هاي سازمان در جهت خلق مزيت رقابتي است، تحقيق و توسعه به عنوان قابليت نوآورانه در نظر گرفته شده است. سازمان هايي که بر قابليت تحقيق و توسعه تاکيد مي ورزند، توانايي بالايي در خلق محصولات جديد دارند، بنابراين با توجه به اهميت ايجاد محصولات جديد و نوآورانه در دنياي رقابتي امروز و ارتباط تنگاتنگ آن با قابليت يادگيري بازار به عنوان قابليت متمايز سازمان هاي بازار راهبر، در اين مقاله، فرايند خلق محصولات جديد و نوآورانه بر مبناي قابليت يادگيري بازار، تشريح شده و با تبيين اجزاي اين فرايند، اثر آن در خلق محصولات نوآورانه بررسي شده است.


كليد واژه: توسعه محصول جديد، سازمان بازار راهبر، فرايند خلقِ محصول جديد مبتني بر قابليت يادگيري بازار، مزيت رقابتي پايدار، يادگيري بازار


نسخه قابل چاپتوسعه استراتژي مديريت زنجيره تامين الكترونيكي

جعفرنژاد احمد,صفري حسين*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


مديريت زنجيره تامين عبارتست از ايجاد يك هماهنگي كارا بين تمامي سازمان هاي موجود در زنجيره يه منظور فراهم سازي محصولات و خدمات مورد نياز مشتريان نهايي. در حال حاضر مفهوم جديدي از تركيب دو موضوع كسب و كار الكترونيكي و مديريتي زنجيره تامين با عنوان مديريت زنجيره تامين الكترونيكي ظهور يافته است. ظهور فناوري اطلاعات فرصتهايي را براي شركت ها فراهم نمود كه زنجيره تامين خود را كاراتر نمايند. در حاليكه جنبه هاي عملياتي مديريت زنجيره تامين همچنان در حال پژوهش و بررسي است، يكي از سوالات بدون پاسخ در اين حوزه اين است كه چگونه مي توان در محيط نامعين زنجيره تامين، استراتژي مناسب توسعه داد. در اين مقاله بمنظور پاسخ به اين سوال مدلي دو مرحله اي ارايه شده است.


كليد واژه:


برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.
منبع : سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER
#10
كارآفريني اجتماعي: مروري بر زمينه هاي سياسي و اجتماعي

علي ميري مصطفي*

* دانشگاه پيام نور، گروه مديريت دولتي، استان مركزي، ايران


اين مقاله به کارآفريني اجتماعي به عنوان يک پارادايم اشاره دارد که دو زمينه سياسي و اجتماعي در پيدايش آن موثر بوده است. تغيير رويکرد رفاه اجتماعي به نوليبراليسم در حوزه علوم سياسي و پيدايش مفهوم سرمايه اجتماعي در قلمرو جامعه شناسي, به طور آشکار، پارادايم کارآفريني اجتماعي را در ادبيات کارآفريني پيش روي جوامع در عصر کنوني قرار داده است. جوهره اين پارادايم، خلاقيت اجتماعي و درگير شدن شهروندان در عرصه هاي تصميم گيري درباره نيازها، انتظارات، مسايل و ارزش هاي اجتماعي آنان است.


كليد واژه:


سرمايه اجتماعي: رويكردي نو در سازمان

فقيهي ابوالحسن,فيضي طاهره*

* گروه مديريت دولتي، سازمان مركزي دانشگاه پيام نور، ايران


سرمايه اجتماعي واقعا ايده نويي نيست، شرايطي كه موجب شده است اين مفهوم به گونه اي مطرح شود تا مردم به آن فكر كنند و اهميت و فايده آن را تشخيص دهند، نو است.
سرمايه اجتماعي به عنوان روابطي كه افراد با هم ايجاد مي كنند در دهه 1990 مفهوم مهمي شد، و در رشته هاي علوم اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. با زمينه مساعدي كه از وجود مباحث اجتماعي در حوزه سازمان و مديريت از گذشته وجود داشته، بررسي سرمايه اجتماعي در اين محدوده و استفاده از آن در مطالعات سازماني به سرعت افزايش يافته است.
سرمايه اجتماعي سازماني، به عنوان منبع ناشي از روابط اجتماعي درون سازمان تعريف مي شود كه از طريق گرايش به هدف جمعي و اعتماد مشترك سطوح اعضا مشخص شده است. سرمايه اجتماعي به عنوان ويژگي جمعي، محصول فرعي فعاليت هاي سازماني ديگري است كه مكمل عمل جمعي محسوب مي شوند، و به عنوان پديده هاي مديريتي داراي ويژگي هاي اعتماد، هنجارها، ارزش ها و رفتارهاي مشترك، ارتباطات، همكاري، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبكه ها است.
علت توجه سازمان ها به سرمايه اجتماعي در سال هاي اخير؛ اهميت سازمان بر مبناي دانش، و رشد اقتصادي شبكه اي شده، مي دانند. سرمايه اجتماعي بنابر ماهيت خود مي تواند مزايا و معايبي براي سازمان داشته باشد، و توسعه سرمايه اجتماعي مستلزم درك هزينه ها و منافع نسبي ناشي از آن است كه توجه به آن براي مديران علاقه مند به سرمايه گذاري در اين حوزه ضروري است. هدف اين مقاله معرفي مفهوم سرمايه اجتماعي و تبيين علت توجه سازمان ها به آن است.


كليد واژه:

مدل تعيين کننده پيش نيازهاي فناوري اطلاعات براي اجراي كارت امتيازي متوازن

مانيان امير,شكوفي افسانه*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايرن


يکي از مهم ترين عوامل موثر در پياده سازي موفق هر سيستم مديريتي، زير ساختار اجرايي لازم از بعد فناوري اطلاعات است. سيستم کارت امتيازي متوازن نيز به عنوان يک سيستم مديريتي، از اين قاعده مستثني نيست.
از طرفي با توجه به افزايش کاربرد اين سيستم، بررسي زير ساختار اجرايي فناوري اطلاعات مربوط، گامي در جهت اجراي موفقيت آميز اين سيستم در سازمان ها خواهد بود. مدل توسعه داده شده در اين مقالـه با عنوان «فناوري اطلاعات/ کارت امتيازي متوازن» در قالب يک ماتريس 5×7 به بررسي پيش نيازهاي فناوري اطلاعات در مراحل مختلف پياده سازي کارت امتيازي متوازن مي پردازد.
اين ماتريس داراي 7 رديف و 5 ستون شامل: مقدمات، برنامه ريزي پروژه، ساخت مدل، اجراي فني، انسجام سازماني، انسجام فني و عمليات، مراحل پياده سازي کارت امتيازي متوازن است. ستون ها نيز که ابعاد فناوري اطلاعات را بررسي مي کنند شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، داده و منابع انساني مي شوند. به عبارتي ديگر هر درايه از اين ماتريس نمايان گر پيش نياز اجرايي سيستم کارت امتيازي متوازن در يک مرحله خاص و يک بعد مشخص است. افزون بر آن اين مدل به اندازه گيري ميزان آمادگي سازمان ها در رابطه با پياده سازي کارت امتيازي متوازن نيز مي پردازد.


كليد واژه:

به كارگيري مدل رياضي مناسب به منظور تخصيص اعتبارات عمراني استاني فصول بودجه به شهرستان هاي استان خراسان

محقر علي*,صارمي محمود,منظري حصار مهدي

* گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


ارايه مدل هاي مناسب بودجه ريزي براي اعمال مواد قوانين برنامه و تبصره هاي بودجه ساليانه از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور مقاله حاضر كه حاصل مطالعه اي در اين باره است درصدد ارايه مدلي براي بهينه سازي تخصيص اعتبارات بند الف تبصره 6 قانون بودجه به شهرستان هاي استان است. در اين مقاله ضمن توجه و تعيين اهميت و وزن شاخص هاي توزيع اعتبار عمراني استاني به شهرستان هاي استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع مطلوب كه همان اهداف برنامه پنج ساله است تعيين مي شود. بودجه مورد نياز هر شهرستان نيز محاسبه مي شود و با الگوي پيشنهادي تسهيم به فاصله ثابت تخصيص اعتبار بين شهرستان ها صورت مي گيرد. مدل ياد شده بر اساس داده هاي مربوط به سال 1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان صورت بندي مي شود. نتايج حاصل از مدل، با نتايج روش فعلي مورد استفاده سازمان (تسهيم به نسبت) مقايسه شده و نشان داده مي شود كه روش جاري سازمان بهينه نيست.


كليد واژه:
مفهوم و روش هاي اندازه گيري همرديفي در مطالعات اقتضايي مديريت

مشايخي علي نقي,ابويي اردكان محمد*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران


با وجود اهميت مفهوم همرديفي براي نظريه پردازي در حوزه مديريت و سازمان، طراحي مدل ها و سازه هاي لازم براي اندازه گيري همرديفي ميان عناصر سازماني همواره با مشكل مواجه بوده است. اين مقاله ضمن مرور مفهوم همرديفي به عنوان يك اصطلاح جامع در مطالعات اقتضايي، سه دسته بندي عمده از اين مفهوم را معرفي مي كند. در هر يك از اين دسته بندي ها، نگرش هاي مختلف نسبت به همرديفي، روش صورت بندي مسيله و اندازه گيري همرديفي در هر نگرش، و نيز مسايل خاص در مطالعات مربوط به آن ها مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. در انتها چهارچوبي جامع از نگرش هاي مختلف نسبت به همرديفي با استفاده از سه نوع دسته بندي مورد بحث پيشنهاد شده است.


كليد واژه:مقايسه بين عملكرد الگوريتم هاي GA و SA براي تعويض پيش گيرانه بهينه قطعات به منظور حداقل كردن زمان خوابيدگي

سهرابي بابك*

* دانشكده مديريت، دانشگاه تهران


اين مقاله، عملكرد الگوريتم Simulated Annealing) SA) و (Genetic Algorithm) GA را در تعويض پيش گيرانه بهينه قطعات به منظور حداقل كردن زمان خوابيدگي بررسي مي كند. به اين منظور، تعدادي معيار ارزيابي براي تحليل عملكرد اين الگوريتم ها تشريح شده تا با استفاده از آن ها بتوان تصميم گرفت كه كدام الگوريتم را در تعويض پيش گيرانه قطعات مي توان به كار برد.


كليد واژه:


برای دریافت متن کامل مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
لطفا کلیک کنید.
منبع : سایت sid.ir
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان