ده ردي دووري
[/b]
دوور له
رووت دنيا له بو من مه حبه سه
بيره
وه تو بيره وه دوري به سه
شيرنه
ليوت وه كو قه ند و شه كه ر
سه يره
ماچي كولمه كه ت وه ك مه ي گه سه
هه ر له جه نگن تيري موژگاني ره شت
با وه كو ئيعلام كرا ئاته شبه سه
قه وسي ئه بروي تو خودا كيشاويه تي
غه يري ئه و نازاني كه س ئه و هه نده سه
ده س زه رده ي كه س با نه بي ليموي ته
رت
با غه وانيكي ده وي ئه و نه و
ره سه
من ده ري ده برم به پينووس و
به زار
ياره كه م عه سله و به رو
پشت ئه تله سه
غه يري خوا هاوار بو
هيچ كه س مه به
چونكه هه ر ئه و
دايمه ن فه رياد ره سه "

مسته فا ئيلخاني زاده