امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
برنامه کلاسی ترم اول 91-92 دانشگاه پیام نور مرکز قم کلیه رشته ها
#1
کلیک کنید

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نورقم رشته ی آمارنیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته یآمار و كاربردها نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته یرياضي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی رياضيات و كاربردهانیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی فيزيك (كليه گرايشها) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی شيمي (كليه گرايشها) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی زيست شناسي -عمومي و گياهي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی زمين شناسي -محض نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی زمين شناسي -كاربردي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی زمين شناسي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی فناوري اطلاعات ( تجميع) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی كار آموزي و پروژه گروه كامپيوتر پيام نور كرج گروه91-92 نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته یعلوم كامپيوتر(تجميع ) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته یعلوم كامپيوتر (سنتي) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی مهندسي صنايع-تجميع نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی مهندسي مديريت پروژه-تجميع نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی مهندسي شيمي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی مهندسي عمران نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی مهندسي برق-كنترل نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور قم رشته ی مهندسي مكانيك و خودرو دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي هوافضا دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي پليمردانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي شهر سازيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي اقتصاد كشاورزي سنتي و تجميعدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي مديريت و آباداني روستاها (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي منابع طبيعي (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 90-91
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته مهندسي ماشينهاي كشاورزي( تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي آب و خاك ( تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي شيلات-تكثير و پرورش آبزياندانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي كشاورزي-علوم صنايع غذاييدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي كشاورزي-علوم دامي تجميعدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی ترويج و آموزش كشاورزيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي علوم كشاورزي-تجميعدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی زبان و ادبيات فارسي محضدانشگاه پیام نور قمنیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مترجمي زبان انگليسيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات كليه گرايشها ( نيمه اول )دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات فقه و مباني (تجيمع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات فلسفه و كلام ( تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات علوم قرآن و حديث (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات اديان و عرفان ( تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حسابداريدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حسابداري، مديريت و علوم اقتصادي تجيمع( نيمه اول )دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حسابداري (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت بازرگاني (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت جهانگردي (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت صنعتي ( تجميع) دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت دولتي ( تجميع )دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم اقتصادي - اقتصاد نظري (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی روانشناسي عموميدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی روانشناسي و علوم تربيتي تجميع (نيمه اول )دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی روانشناسي تجميعدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم تربيتي مشاوره و راهنمايي (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم تربيتي برنامه ريزي آموزشي (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم تربيتي پيش دبستاني و دبستاني (تجميع)دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حقوقدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی جغرافياي انساني و طبيعي-كليه گرايشهادانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی جغرافياي برنامه ريزي شهري و روستايي و ژئومورفولوژيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مرمت بناهاي تاريخيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم اجتماعي-كليه گرايشهادانشگاه پیام نور قمنیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت بازرگاني( بازرگاني بين الملل و بازاريابي )دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته ی مديريت اجرايي ( استراتژيك و صادرات و واردات )دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته ی MBAدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یعلوم اقتصادي دانشگاه پیام نور قمنیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یحقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یاقتصاد كشاورزيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یمهندسي كشاورزي-زراعتدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یبيو تكنولوژي كشاورزيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یادبيات فارسيدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یهنر - كتابت و نگارگريدانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور قم نیمسال اول 91-92
[تصویر:  ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، negar.pj ، f.nikooee ، MASTER


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان